Danskerne støtter Støjberg

“Jeg er optaget af at forsvare danske værdier. Jeg støtter derfor Inger og har taget initiativ til, at du kan udtrykke din støtte. En kamp mod venstrefløjen, Radikale, islam og undertrykkelse.”

– Pernille Vermund

Vores Værdier.

For os er al politik værdipolitik
Vi skal styrke de værdier, som generationer af danskere før os har opbygget – og som vi er forpligtede til at videregive.

For at bevare tilliden, friheden og trygheden i vores samfund, må vi stille krav om, at udlændinge respekterer vores levevis, overholder vores love og bidrager økonomisk. Udlændinge, der kommer til Danmark, skal ikke svække det danske fællesskab. De skal skabe værdi for vores samfund.

Vi skal være et frit folk, hvor Grundloven beskytter os og folkestyret sætter rammerne. Men den bærende kraft for danskernes friheder ikke staten. Og det er heller ikke EU. Det er civilsamfundet, familierne og den tillidsbaserede kultur, der binder os sammen som folk, knytter os til vores fortid og gør os ansvarlige for vores fremtid.

Derfor skal politikerne og teknokraterne i EU blande sig meget mindre i danskernes liv. De danske familier og de nære, frivillige fællesskaber skal have bedre rammer for at trives og udvikles.

Tilliden har gjort os rige
Vores land, vores demokrati og vores velstand er skabt gennem generationer og bygger på tilliden mellem danskerne. Det er tilliden, der gør, at vi er gode til at handle med hinanden, at vi kan færdes trygt ude i samfundet og tør tage chancer og forfølge vores håb og drømme. Tilliden giver os frihed.

Men i stedet for tilliden som bærende værdi mellem danskerne har vi fået et vildtvoksende regime af love og regler. Staten og politikerne har fået alt for meget magt over danskernes hverdag og har ladet love og regler vokse vildt gennem mange år. Magten er blevet centraliseret.

Omsorg for det danske fællesskab
Det er ikke velfærdsstatens love og regler, men det danske værdifællesskab, som tilskynder os til at hjælpe dem, som ikke kan klare sig selv, til at tage os af de ældre, de syge og de svage.

Vi skal udvikle vores velfærdssamfund på den borgerlige solidaritet. Medmenneskeligheden og omsorgen for dem, der er ramt af ulykke og sygdom, mister fodfæstet i livet i en periode, eller ikke kan klare sig selv på grund af handicap.

Borgerlig solidaritet frem for mere stat
Vi vil give det nationale værdifællesskab et stærkere indhold tilbage og styrke den borgerlige solidaritet. Det betyder, at politikerne skal lovgive mindre, lave færre regler og lade danskerne bestemme meget mere selv. Også over deres egne penge.

Derfor foreslår vi ofte at lægge et rent snit. At afvikle en afgift helt, at afskaffe et helt område i lovgivningen eller fjerne alle tilskud på en gang. Det er vores modtræk til den uoverskuelige kompleksitet, der i stigende grad dominerer både lovgivning og forvaltning og umyndiggør danskerne.

Centraliseringen har været dyr for danskerne
Vi tager erfaringerne fra strukturreformen, kommunalreformen og politireformen alvorligt. Reformerne har ført til svækkede lokalsamfund med færre lokale arbejdspladser, øget kommunal udligning, flere offentligt ansatte og ikke mindst højere offentlige udgifter.

Vi vil derfor deregulere og decentralisere. Danskerne skal bestemme mere selv, og offentlige beslutninger skal tages tættere på borgerne.

Vores generations ansvar – ikke vores børns
Når tilliden mellem danskerne svækkes, bliver vi fattigere, mindre frie og mere utrygge. Det er det, der er ved at ske. Og flygtninge- og udlændingepolitikken har meget med det at gøre.

Vi har gennem snart 40 år lukket 100.000vis af mennesker ind i vores land, som ikke deler vores værdier, og mange kommer aldrig til det. Politikerne troede naivt, at de tilrejsende med tiden ville blive som os og tage vores værdier til sig. De tog grusomt fejl.

Det må og skal vi rette op på. Og vi skal gøre det nu. Det er et ansvar, der ligger på vores generation. Vi kan ikke tillade os at skubbe problemerne videre til vores børn.

Problemerne med uintegrerbare indvandrere fra de muslimske lande bliver værre år for år. Politikernes lappeløsninger virker ikke.

Problemerne skal løses fra bunden. Får vi ikke vendt udviklingen nu, kan alt andet være lige meget, for så smuldrer fundamentet under vores frie og trygge samfund, og Danmark forandres for evigt.

Nye Borgerliges politik

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden

Grib fat om nældens rod

 • Der skal indføres et totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne.
 • Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Udviste, der ikke forlader landet frivilligt skal frihedsberøves og anbringes i et fængsel, gerne uden for Danmarks grænser.
 • Udlændinge skal forsørge sig selv. Når det vedtages får herboende udlændinge på offentlig forsørgelse to år til enten at skabe sig et arbejde, skaffe sig et arbejde eller planlægge deres udrejse.
 • Integration skal være et personligt ansvar – alle offentligt finansierede integrationsprojekter og indsatser skal stoppes.
 • Migranter, som har søgt asyl og fået midlertidig opholdstilladelse, skal ikke have deres opholdstilladelse forlænget, når den udløber.
Det danske værdifællesskab skal styrkes

Det danske værdifællesskab skal styrkes

Friheden og fædrelandet

 • Dansk statsborgerskab er et privilegium og skal kun gives til mennesker, der deler danske værdier og sætter demokrati, frihedsrettighederne og Grundloven over deres egen religion eller ideologi.
 • Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Udlændinge her i landet må forsikre sig privat mod et fradrag i skatten.
 • Islam skal ingen indflydelse have i samfundet. Muslimske trossamfund skal fratages privilegier.
 • Danske love vedtaget i Folketinget skal stå over EU’s forordninger, direktiver og domstolens fortolkninger. Internationale konventioner, der svækker det danske værdifællesskab, skal opsiges eller fraviges.
 • Danmark skal bindes sammen af bedre veje og flere broer. Kulturarven skal bevares og landbruget skal anerkendes som forvaltere af naturen og kulturlandskabet.
Politikerne skal bestemme mindre

Politikerne skal bestemme mindre

Mindre stat – Mere menneske

 • Det offentlige skal løse færre opgaver og koncentrere sig om kerneydelser.
 • Alle regler og love skal have en udløbsdato. Ingen ny regel kan indføres uden at afskaffe to.
 • Jobcentrene skal nedlægges og lovgivningen totalsaneres.
 • Al erhvervsstøtte og erhvervsfremme skal afvikles. Ulandshjælpen skal reduceres til nødhjælp.
 • DR skal privatiseres og klare sig på markedsvilkår. Anden mediestøtte skal afskaffes helt.

Danskerne skal bestemme meget mere selv.

 • De nære samfund skal styrkes med lokale politistationer, mindre sygehuse og mere lokal selvbestemmelse.
 • Ansatte, der leverer offentlige kerneydelser skal have frihed og ansvar.
 • Folkeskolen skal tilbage til folket. Derfor skal alle skoler være friskoler. Politisk detailstyring afskaffes til fordel for et nationalt curriculum. Pengene skal følge eleven. Kommunen reduceres til tilsynsmyndighed.
Fælles ansvar for samfundets svageste

Fælles ansvar for samfundets svageste

Borgerlig solidaritet

 • Førtidspensionen skal være højere og udelukkende tildeles efter et lægeligt skøn. De kommunale sagsbehandlere skal væk.
 • Alle danskere skal have en folkepension, man kan leve for. Alle unge i dag skal obligatorisk spare mere op, så de til sin tid kan betale en større del af deres pension selv.
 • Psykisk syge og misbrugere skal i behandling– ikke sendes på jobcentret.
 • Satspuljen afskaffes. Bidrag til sociale frivillige indsatser skal kunne fradrages i skatten.
 • Formynderi skal erstattes af tillid og en skattefri basisydelse uden modkrav.