Transportpolitik

Transport og infrastruktur

Sådan binder vi Danmark bedre sammen

Danmark er et land bestående af en halvø og mange øer, og transport mellem landsdelene har historisk altid været en udfordring, hvilket det stadig er i dag i vort moderne samfund.

Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele. Det kræver en let tilgængelig og stærk infrastruktur med gode veje, broer, tog og færger m.m., der effektivt opfylder et moderne samfunds behov for mobilitet og vækst.

Blandt andet derfor var Nye Borgerlige i juni 2021 med til at indgå en aftale, der gennemfører nye investeringer og initiativer i en fuldt finansieret investeringsplan på transportområdet for perioden 2022-2035.

Aftalen, som indebærer, at der samlet investeres og igangsættes nye initiativer på transportområdet for 105,8 mia.kr. frem til 2035, binder Danmark bedre sammen og gør samfundet rigere ved blandt andet at sikre en styrkelse af vejnettet:

 • Udvidelse af E45
 • Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen
 • Forlængelse og udvidelse af Hillerødmotorvejen
 • Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse
 • Etablering af motorvej til Kalundborg
 • Etablering af motorvej mellem Næstved-Rønnede
 • Etablering af Midtjysk Motorvej
 • Afskaffelse af brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro

Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele. Det kræver en let tilgængelig og stærk infrastruktur med gode veje, broer, tog og færger m.m., der effektivt opfylder et moderne samfunds behov for mobilitet og vækst.

Blandt andet derfor var Nye Borgerlige i juni 2021 med til at indgå en aftale, der gennemfører nye investeringer og initiativer i en fuldt finansieret investeringsplan på transportområdet for perioden 2022-2035.

Aftalen, som indebærer, at der samlet investeres og igangsættes nye initiativer på transportområdet for 105,8 mia.kr. frem til 2035, binder Danmark bedre sammen og gør samfundet rigere ved blandt andet at sikre en styrkelse af vejnettet:

 • Udvidelse af E45
 • Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen
 • Forlængelse og udvidelse af Hillerødmotorvejen
 • Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse
 • Etablering af motorvej til Kalundborg
 • Etablering af motorvej mellem Næstved-Rønnede
 • Etablering af Midtjysk Motorvej
 • Afskaffelse af brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro

Privatbilisme skal fremmes

Nye Borgerlige ser positivt på privatbilisme. Mange mennesker har lang transport mellem hjem og arbejde og har ikke altid samme muligheder for kollektiv trafik, som man har i storbyerne, og mange familier er derfor meget afhængige af en bil eller to.

Vi arbejder for en total afvikling af registreringsafgiften og for en reducering af benzinafgifterne.

Bilafgifter skal udfases

Benzinafgifter skal reduceres

Vejnettet skal udbygges

DSB skal privatiseres
.

Broafgiften på Storebæltsbroen skal afskaffes

Ikke-brofaste øer skal have fuld trafikal ligestilling

E45

Nye Borgerlige ønsker E45 udvidet i større grad, end hvad der er aftalt i dag. Nye Borgerlige ser gerne motorvejen udvidet fra fire til seks spor helt ned til den tyske grænse, da der på strækningen kører mange lastbiler, der på grund af deres lavere hastighed gør det svært at komme frem i tæt trafik. På de firesporede delstrækninger af E45 betyder det reelt set, at personbilerne har et spor i hver retning det meste af døgnet.

E45

Nye Borgerlige ønsker E45 udvidet i større grad, end hvad der er aftalt i dag. Nye Borgerlige ser gerne motorvejen udvidet fra fire til seks spor helt ned til den tyske grænse, da der på strækningen kører mange lastbiler, der på grund af deres lavere hastighed gør det svært at komme frem i tæt trafik. På de firesporede delstrækninger af E45 betyder det reelt set, at personbilerne har et spor i hver retning det meste af døgnet.

Ring 5

Nye Borgerlige mener, at Ring 5 – både den nordlige og sydlige linjeføring – bør skrinlægges, og begrænsningerne for lodsejerne ophæves, da projektet udelukkende vil være en fordel for gennemkørende lastvognstrafik mellem Sverige og Tyskland. En lastvognstrafik, der i dag for en stor del klares mere miljøvenligt af færger mellem Sverige og Tyskland.

HH-forbindelsen

Nye Borgerlige er imod HH-forbindelsen, da den kan betyde, at store mængder tung trafik flytter fra Øresundsbroen til Helsingør, Espergærde og omegn. Problemer med den tunge trafik fra færgerne på Kongevejen samt afvikling af en øget trafik gennem Danmark som følge af en kommende Femern-forbindelse – som Nye Borgerlige for øvrigt også er imod – er relevante og vigtige problemstillinger, som der må findes andre løsninger på.

HH-forbindelsen

Nye Borgerlige er imod HH-forbindelsen, da den kan betyde, at store mængder tung trafik flytter fra Øresundsbroen til Helsingør, Espergærde og omegn. Problemer med den tunge trafik fra færgerne på Kongevejen samt afvikling af en øget trafik gennem Danmark som følge af en kommende Femern-forbindelse – som Nye Borgerlige for øvrigt også er imod – er relevante og vigtige problemstillinger, som der må findes andre løsninger på.

Ingen brugerbetaling

Nye Borgerlige er imod brugerbetaling på de danske motorveje og broer. Infrastruktur skal ikke være et skjult og væksthæmmende beskatningsobjekt

Afgiften på Storebælt skal væk

Nye Borgerlige ønsker broafgiften på Storebæltsbroen helt væk, da det vil binde vores land bedre sammen og fremme mobiliteten for både borgere og virksomheder.

Indenlandske flyforbindelser

Nye Borgerlige ønsker at fremme den indenlandske flytrafik ved at fjerne de konkurrenceforvridende lufthavnsafgifter på danske indenrigsruter.

Vejnettet/motorveje

Vi ønsker en hurtigere og kontinuerlig udbygning af det danske vejnet. Transport tager tid, men den tid den tager for meget, når der er kødannelser, tager tid fra noget andet – nemlig arbejde, fritid og familien. Det skal der rettes op på.

Der går generelt for lang tid fra behovet for udbygning af en strækning konstateres til arbejdet er udført. Det gælder både i fasen med forberedelse og planlægning samt selve udbygningen, hvor trafikken ofte i årevis generes unødigt længe.

Nye Borgerlige ønsker generelt hurtigere gennemførsel af vejprojekter.

Havnetunnel i København

Der er i Infrastrukturaftalen 2035 aftalt en VVM-undersøgelse af en Østlig Ringvej. Nye Borgerlige støtter etableringen af en sådan udenom bykernen ved at etablere en tunnel under havneløbet, der kan forbindes til de eksisterende indfaldsveje fra nord og syd.

Havnetunnel i København

Der er i Infrastrukturaftalen 2035 aftalt en VVM-undersøgelse af en Østlig Ringvej. Nye Borgerlige støtter etableringen af en sådan udenom bykernen ved at etablere en tunnel under havneløbet, der kan forbindes til de eksisterende indfaldsveje fra nord og syd.

Ikke-brofaste øer skal have fuld trafikal ligestilling

Kim Edberg Andersen, transportordfører, Nye borgerlige

Kollektiv trafik

Bustrafik og hyrevognskørsel bør gives frie konkurrencebetingelser. Det vil sikre bedre service, lavere priser og de bedste af de nye teknologiske løsninger. Markedet er bedre end politikere til at tilfredsstille borgernes transportbehov.

Trafikal ligestilling

Der gives i dag tilskud til færgesejlads fra og til de danske øer, men Nye Borgerlige ønsker fuld økonomisk trafikal ligestilling, således at det ikke koster mere at sejle 1 kilometer på den blå landevej, end det koster at køre 1 kilometer på den sorte landevej – hele året og på alle afgange.

Økonomi- & Indenrigsministeriet har beregnet, at 1 kørt kilometer på den sorte landevej koster kr. 3,53, og samme takst ønsker vi skal gælde for færgetransport per kilometer for alle danske øer.

Dyr færgetransport skal være en saga blot, for transport af varer og personer må ikke betyde en ekstra økonomisk byrde for vores ø-samfund, da det er samfund, vi ønsker bevaret som levende med muligheder for vækst og velstand.

Trafikal ligestilling

Der gives i dag tilskud til færgesejlads fra og til de danske øer, men Nye Borgerlige ønsker fuld økonomisk trafikal ligestilling, således at det ikke koster mere at sejle 1 kilometer på den blå landevej, end det koster at køre 1 kilometer på den sorte landevej – hele året og på alle afgange.

Økonomi- & Indenrigsministeriet har beregnet, at 1 kørt kilometer på den sorte landevej koster kr. 3,53, og samme takst ønsker vi skal gælde for færgetransport per kilometer for alle danske øer.

Dyr færgetransport skal være en saga blot, for transport af varer og personer må ikke betyde en ekstra økonomisk byrde for vores ø-samfund, da det er samfund, vi ønsker bevaret som levende med muligheder for vækst og velstand.

Privatisering af DSB

Nye Borgerlige ønsker at privatisere DSB og konkurrenceudsætte togdriften i Danmark – for kundernes bedste. Tiden er løbet fra offentligt ejede driftsselskaber. Infrastrukturen i form af skinner, signaler og el-ledninger bør ejes af samfundet, men driften varetages af private.

Vi skal have flere nye, bedre og mere sikre biler på vejene