Miljøpolitik

Sådan beskytter og redder vi miljøet

Fornuften skal tilbage i miljøpolitikken

Når vi går tur i en dansk bøgeskov eller bliver blæst igennem på en af vores strande, lærer vi at værdsætte det nære. Her føler vi os heldige over at være og høre til – netop på denne lille plet på jorden, der er vores.

Og blandt andet derfor skal vi forvalte naturen med optimisme og samvittighed.

Naturværdierne og miljøet skal beskyttes

Der er en begrænset mængde af råstoffer i Danmark, så vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt.

Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på genanvendelse og genbrug samt hensyntagen til naboer, naturbeskyttelse, fiskeri, miljø og økonomi.

Et af de steder, hvor konsekvensen af råstofvindingens ødelæggelser ses tydeligt og ikke tager de nødvendige hensyn, er sandsugning.

Vi skal derfor opretholde et stop for sandsugning i Øresund, da de sidste rester af vores fælles naturarv skal bevares.

Havmiljøet og fiskeriet er også under pres, når det kommer til dumpning af havneslam.

Mange områder i de danske farvande er i dag udpeget som steder, hvor der må dumpes opgravet havbundsmateriale – såkaldt klapning.

Det kan sprede havneslam og har store konsekvenser for naturen i havet, da slammet kan være forurenet med miljøfarlige stoffer.

Nye Borgerlige mener, at reglerne skal skærpes på området.

Derudover har vi fra begyndelsen været imod den kommende Lynetteholm, som er en kunstig ø i København med plads til 35.000 nye beboere.

Vi mener, at prestigeprojektet skal droppes helt eller som minimum sættes på pause, indtil alle forhold er undersøgt til bunds.

For vi er blandt andet bekymrede for havmiljøet og fiskeriet i Øresund og Østersøen.

Vi har et helt unikt havmiljø i Danmark, som vi har en forpligtelse til at bevare til kommende generationer.

Naturværdierne og miljøet skal beskyttes

Der er en begrænset mængde af råstoffer i Danmark, så vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt.

Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på genanvendelse og genbrug samt hensyntagen til naboer, naturbeskyttelse, fiskeri, miljø og økonomi.

Et af de steder, hvor konsekvensen af råstofvindingens ødelæggelser ses tydeligt og ikke tager de nødvendige hensyn, er sandsugning.

Vi skal derfor opretholde et stop for sandsugning i Øresund, da de sidste rester af vores fælles naturarv skal bevares.

Havmiljøet og fiskeriet er også under pres, når det kommer til dumpning af havneslam.

Mange områder i de danske farvande er i dag udpeget som steder, hvor der må dumpes opgravet havbundsmateriale – såkaldt klapning.

Det kan sprede havneslam og har store konsekvenser for naturen i havet, da slammet kan være forurenet med miljøfarlige stoffer.

Nye Borgerlige mener, at reglerne skal skærpes på området.

Derudover har vi fra begyndelsen været imod den kommende Lynetteholm, som er en kunstig ø i København med plads til 35.000 nye beboere.

Vi mener, at prestigeprojektet skal droppes helt eller som minimum sættes på pause, indtil alle forhold er undersøgt til bunds.

For vi er blandt andet bekymrede for havmiljøet og fiskeriet i Øresund og Østersøen.

Vi har et helt unikt havmiljø i Danmark, som vi har en forpligtelse til at bevare til kommende generationer.

Kommunernes spildevand skal ikke ende i havet

I Danmark har vi heldigvis et af verdens bedste landbrug, der i årevis har arbejdet på at nedbringe udledninger af kvælstof og pesticider i naturen.

Derfor nyder vi i Danmark godt af rent grundvand.

Men vi har et problem i vores kystområder, hvor kommunernes spildevand ender urenset, fordi kloakker og rensningsanlæg er underdimensionerede eller forældede.

Det skal kommunerne få styr på, så vandkvaliteten i fjordene og de kystnære farvande forbedres.

For man skal kunne bade og fiske i vores kystvande, uden at skulle bekymre sig om ulækkert spildevand.

Vi skal værne om landets fælles ressourcer – den næringsrige jord, det rene grundvand og de fiskerige kystnære farvande.

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening.

Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne.

Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Skovbruget skal reguleres mindre, så vi får mere skov

I Danmark skal der være plads til både urørt skov og kommercielt skovbrug, da det er udtryk for en sund balance mellem kultur og natur.

Urørt skov skal bidrage til at bevare biodiversiteten, og skovbrug har til sammenligning et konstant højt CO2-optag.

Kombinationen af kulturskov og urørt skov – en naturnær skovdrift – vil skabe masser af liv, stabilitet og variation til gavn for både biodiversitet, landskabelige forhold og træproduktion.

Og det giver Danmark en fordel i den globale konkurrence, fordi vi dermed økonomisk ansvarligt og fornuftigt kan bidrage til en bæredygtig omstilling.

Derfor er Nye Borgerlige imod den overdrevne regulering af skovbrug, der kan føre til, at vi i fremtiden kan stå med mangel på træ.

I stedet skal vi omfavne skovbrug som én blandt mange metoder til en ikke-forceret grøn omstilling baseret på sund fornuft.

Landmænd og jægere skal anerkendes som naturforvaltere

Danske landmænd er de vigtigste og dygtigste forvaltere af danske naturværdier.

Men Nye Borgerlige anerkender også jægerens væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

For dygtige jægere sætter en ære i at være naturforvalter og at sikre sunde bestande.

Derfor skal jagt som hobby respekteres og forsvares.

Vi vil derfor lytte til jægerne selv, når det kommer til regulering.

Et af vores ønsker er blandt andet bedre kontrol med udsætningen af gråænder.

Dette skal ske for at sikre, at denne jagtform fortsat får lov til at finde sted i Danmark og ikke bliver forbudt af venstrefløjen.

Landmænd og jægere skal anerkendes som naturforvaltere

Danske landmænd er de vigtigste og dygtigste forvaltere af danske naturværdier.

Men Nye Borgerlige anerkender også jægerens væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

For dygtige jægere sætter en ære i at være naturforvalter og at sikre sunde bestande.

Derfor skal jagt som hobby respekteres og forsvares.

Vi vil derfor lytte til jægerne selv, når det kommer til regulering.

Et af vores ønsker er blandt andet bedre kontrol med udsætningen af gråænder.

Dette skal ske for at sikre, at denne jagtform fortsat får lov til at finde sted i Danmark og ikke bliver forbudt af venstrefløjen.