ligestilling

Ligestilling i sager om partnervold 

Kvinder og mænd, der er udsatte for partnervold, skal have samme tilbud om hjælp

Vi bør have ligestilling for ofre for partnervold

Servicelovens paragraf 109 giver kvinder, der har været udsat for vold, trusler eller tilsvarende krise i familie- eller samlivsforhold, ret til et midlertidigt boligforhold andet sted end i hjemmet.

Kvinderne kan være ledsaget af børn og skal under opholdet modtage omsorg og støtte. Optagelse på det midlertidige boligforhold kan ske anonymt eller ved henvisning fra myndighederne.

Ingen af disse rettigheder er gældende for mænd, der er ramt af vold i hjemmet.

Nye Borgerlige mener, at der skal være reel ligestilling – også på dette område.

Omfanget af vold mod mænd

Mænd og kvinder bliver udsat for fysisk partnervold i næsten samme omfang. Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at der i 2021 var cirka 44.000 personer, der blev udsat for fysisk partnervold. Næsten halvdelen af disse var mænd – altså 20.000 mænd.

Siden 2005 er antallet af mænd, der er udsat for vold i parforholdet, næsten tredoblet. Det er dog muligvis også fordi, man tidligere har brugt undersøgelsesmetoder, hvor fokus har været på kvinder og børn. Eller fordi mænd tidligere har været tilbageholdende med at indrømme det. Ja, det har historisk været nødvendigt at have fokus på kvinder og børn i forhold til partnervold, men det har desværre også betydet, at partnervold mod mænd er gået mere eller mindre i glemmebogen.

Blandt de ofre, der er udsat for alvorlig vold, er tallet noget højere for kvinder end for mænd. Men derfor er det alligevel på høje tid, at mænd får de samme rettigheder som kvinder på dette område. Et offer for partnervold er et offer – uanset køn.

Servicelovens paragraf 109 skal således bare ændres, så der ikke kun står, at kvinder har ret til midlertidigt boligforhold andet sted end i hjemmet, men at både kvinder og mænd har ret til det.

Ellers er det jo direkte forskelsbehandling

Mænds retssikkerhed er ikke god nok

Det er et ofte brugt argument, at voldsramte mænd blot kan søge om hjælp via Servicelovens §110, som slår fast, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i en egen bolig og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp

Ja, mænd der er ofre for vold, kan bruge §110, men det kan kvinder også – og så er vi tilbage til forskelsbehandlingen og det tossede i, at mænd, der er ofre for partnervold, ikke kan bruge §109.

  • 110 er nemlig en helt anden ordning, som kan være god for både mænd og kvinder, men det ændrer ikke på, at kvinder har en helt særlig og fordelagtig retsstilling med §109, hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde rådgivning og psykiatrisk hjælp og med nemmere adgang til bolig – både for kvinderne selv og deres børn. Mænd, der er ofre for partnervold, kan ikke få hjælp til og med deres børn under §110.

Der er ganske enkelt ingen gode grunde til, at mænd ikke også skal kunne dækkes af §109.

For få krisecentre til mænd – og for lidt viden

Der findes omkring 50 specialiserede kvindekrisecentre rundt om i Danmark, men der findes stort set ingen tilsvarende for mænd. Voldsramte mænd kan via §110 få adgang til herberger, men der vil også være mange beboere med misbrug og psykisk sygdom, så det udelukker i høj grad, at børn kan følge med deres far, skulle det være relevant.

Derudover er der blandt de sociale myndigheder for lidt viden om mandlige ofre for partnervold.

For det første er mange fagpersoner ikke klar over de tilbud til mænd, der rent faktisk er.

Og for det andet har alt fokus på partnervold – delvist med rette – som udgangspunkt primært handlet om kvinder. Og derfor er mænd bare blevet overset.

Lovforslag om ligestilling af mandlige ofre for partnervold

I Nye Borgerlige mener vi, at ofre for partnervold skal have samme rettigheder. Uanset køn. Derfor fremsætter vi et beslutningsforslag, der ligestiller ofre for partnervold.

Det vil ske i Folketinget den 21. marts 2023.

Se lovforslaget her