Landbrug & fiskeri

Verdens bedste landbrug

Dansk landbrug er blandt de mest klimavenlige i verden

Vi er den landbrugsnation, der er bedst til at udvikle ny teknologi og nye metoder, som er mere effektive og bæredygtige.

Landbruget skal udvikles – ikke afvikles

Dansk landbrugs viden og kompetencer er respekteret og efterspurgt i hele verden. Danske landmænd producerer nogle af verdens bedste og mest eftertragtede fødevarer.

Dyrkningen og forarbejdningen i fødevareklyngen giver tusindvis af danskere arbejde og giver et livsgrundlag for danske familier. Disse familier holder liv i landområdernes særegne kultur, livsmåde og ånd.

Hvis arbejdspladserne i fødevareklyngen rykker til udlandet, vil affolkning udrydde det liv, der findes i de små samfund. Det må ikke ske.

Vi ønsker at skabe rammerne for et moderne højteknologisk landbrug, der får en fair mulighed for at genvinde tabte markedsandele, udvikle produktionen og formindske aftrykket på miljøet.

Vi ønsker at tilbagerulle den overimplementering af EU-direktiver, som er stærkt konkurrenceforvridende for erhvervet samt skader kvaliteten af produktionen.

Vi ønsker arealstøtten afviklet over tid, og vi ønsker at afskaffe afgifter på bekæmpelsesmidler og ejendomsskatter, således at landmanden beskattes, når han har tjent pengene – ikke inden.

Dansk landbrugs indsats udgør en hjørnesten i Danmarks moderne historie. Landbruget blev grundlaget for velstanden i Danmark. Den historie er ikke slut.

Landbruget skal udvikles – ikke afvikles

Dansk landbrugs viden og kompetencer er respekteret og efterspurgt i hele verden. Danske landmænd producerer nogle af verdens bedste og mest eftertragtede fødevarer.

Dyrkningen og forarbejdningen i fødevareklyngen giver tusindvis af danskere arbejde og giver et livsgrundlag for danske familier. Disse familier holder liv i landområdernes særegne kultur, livsmåde og ånd.

Hvis arbejdspladserne i fødevareklyngen rykker til udlandet, vil affolkning udrydde det liv, der findes i de små samfund. Det må ikke ske.

Vi ønsker at skabe rammerne for et moderne højteknologisk landbrug, der får en fair mulighed for at genvinde tabte markedsandele, udvikle produktionen og formindske aftrykket på miljøet.

Vi ønsker at tilbagerulle den overimplementering af EU-direktiver, som er stærkt konkurrenceforvridende for erhvervet samt skader kvaliteten af produktionen.

Vi ønsker arealstøtten afviklet over tid, og vi ønsker at afskaffe afgifter på bekæmpelsesmidler og ejendomsskatter, således at landmanden beskattes, når han har tjent pengene – ikke inden.

Dansk landbrugs indsats udgør en hjørnesten i Danmarks moderne historie. Landbruget blev grundlaget for velstanden i Danmark. Den historie er ikke slut.

Dansk landbrug er respekteret og efterspurgt i hele verden

Nye Borgerlige vil hjælpe til at genskabe respekten for og anerkendelsen af landbruget i Danmark.

Danske landmænd er Danmarks vigtigste naturforvaltere og naturbeskyttere. Regulering af miljøhensyn skal ske i tillid til landmændenes rolle som naturforvaltere og basere sig på fakta, erfaring og sund fornuft.

Med bedre rammer for landbrugsproduktion og de tilknyttede virksomheder kan landbrugserhvervene blive en vækstmotor for landdistrikterne, som i dag trues af affolkning og stagnation.

Det skal vi udnytte.

Bedre rammevilkår betyder også mere fair konkurrence. Beregninger peger på, at en gennemsnits dansk landbrugsbedrift afleverer op mod 1 mio. kr. mere i skatter og afgifter m.v. end sammenlignelige konkurrenter omkring Danmark.

Den forskelsbehandling skal fjernes.

I alt tilfører dansk landbrug mere end 122 milliarder til dansk økonomi hvert år. Det skyldes både skabelsen af jobs i landområderne og den store eksport til hele verden.

I alt tilfører dansk landbrug mere end 122 milliarder til dansk økonomi hvert år. Det skyldes både skabelsen af jobs i landområderne og den store eksport til hele verden.

Giv en lovbunden garanti mod konkurrenceforvridende regler

Alt for ofte overimplementeres EU-regler på initiativ af danske embedsmænd og politikere.

Konkurrencegarantien skal være et værn mod overimplementering af EU-regler.

Konkret skal overimplementeringen af Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og IE-direktivet fjernes.

Vandrammedirektivet, fordi alt for mange vandløb er klassificeret som naturlige.

Habitatdirektivet, fordi det skaber betydelige barrierer ved udvidelse af nye anlæg.

IE-direktivet, fordi Danmark har ladet betydeligt flere virksomheder og husdyrbrug omfatte af en miljøgodkendelsesordning end påkrævet.

Lempe krav om unyttige efterafgrøder

Efterafgrøder skal kun produceres, når det giver mening – enten af hensyn til miljøet eller til økonomien.

Den rigide datobaserede regulering af efterafgrøder er ødelæggende for en sund drift af landbrugsarealerne.

Derfor bør den erstattes af en ordning baseret på sund fornuft og tillid til landmanden.

Lempe krav om unyttige efterafgrøder

Efterafgrøder skal kun produceres, når det giver mening – enten af hensyn til miljøet eller til økonomien.

Den rigide datobaserede regulering af efterafgrøder er ødelæggende for en sund drift af landbrugsarealerne.

Derfor bør den erstattes af en ordning baseret på sund fornuft og tillid til landmanden.

Fakta om det danske landbrug

Danmark fylder verdens kølediske med klimavenlige varer
Dansk svinekød og mælk er nogle af de mest klimavenlige produkter på markedet. Den danske produktionsform er nemlig udviklet, så vi udleder mindre CO2 per produceret enhed end alle andre lande.

Dansk landbrug fører an på dyrevelfærd
Et af de vigtigste danske produkter er svinekød. Og som gris skal man ønske at blive født i Danmark fremfor alle andre steder. Især den danske grisevelfærd er nemlig i top, hvilket også kan måles i at lavt forbrug af antibiotika

Dansk landbrug bliver stadig mere effektivt
Siden 1990 er det danske landbrug blevet meget mere effektivt og bæredygtigt. Det danske landbrug har samlet set nedbragt udledningen af drivhusgasser med 16 procent siden 1990, men i samme periode øget produktionen med 21 procent.

Pesticidrester er sjældne i dansk frugt og grønt
Dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester end udenlandsk frugt og grønt. Det hjemlige landbrug er danskernes garanti for adgangen til friskt frugt og grønt, der er dyrket med så lidt sprøjtegift som muligt.

Fakta om det danske landbrug

Danmark fylder verdens kølediske med klimavenlige varer
Dansk svinekød og mælk er nogle af de mest klimavenlige produkter på markedet. Den danske produktionsform er nemlig udviklet, så vi udleder mindre CO2 per produceret enhed end alle andre lande.

Dansk landbrug fører an på dyrevelfærd
Et af de vigtigste danske produkter er svinekød. Og som gris skal man ønske at blive født i Danmark fremfor alle andre steder. Især den danske grisevelfærd er nemlig i top, hvilket også kan måles i at lavt forbrug af antibiotika

Dansk landbrug bliver stadig mere effektivt
Siden 1990 er det danske landbrug blevet meget mere effektivt og bæredygtigt. Det danske landbrug har samlet set nedbragt udledningen af drivhusgasser med 16 procent siden 1990, men i samme periode øget produktionen med 21 procent.

Pesticidrester er sjældne i dansk frugt og grønt
Dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester end udenlandsk frugt og grønt. Det hjemlige landbrug er danskernes garanti for adgangen til friskt frugt og grønt, der er dyrket med så lidt sprøjtegift som muligt.

Fjerne afgifter på planteværn

Landbruget anvender ikke flere værnemidler end nødvendigt. Desuden er anvendelsen reguleret, så man undgår miljøfarlige stoffer, der kan sive ned og skade grundvandet.

De skadelige stoffer i grundvandet, som man finder i disse år, skyldes næsten udelukkende forureninger fra byerhverv.

Moderne planteværn er godt for både miljøet og for økonomien.

Anvendelse af planteværn reducerer også spild af gode råvarer, der kunne være blevet til mad til dyr og mennesker.

Derfor bør der ikke opstilles afgiftsmæssige barrierer for en optimal anvendelse af midlerne.

Konsekvenserne ved regeringens og støttepartiernes landbrugspolitik

Lækage af arbejdspladser

En CO2-skat på landbruget vil gøre det svært at være landmand i Danmark og få forretningen til at løbe rundt.

Det vil ifølge økonomerne betyde 25 % færre beskæftigede med dansk landbrug.

Især vil det ramme landområderne, hvor mange er beskæftiget med landbrug. Arbejdspladser, der i stedet vil opstå i udlandet.

Lækage af drivhusgasser

Dansk landbrug udleder i dag 16% mindre CO2 end i 1990. Og landbruget arbejder stadig på at blive bedre.

Men i andre lande tager man ikke CO2-udslip så tungt. Der vil derfor opstå en lækage af drivhusgasser.

Gasserne kommer til at stige mere i andre landbrugslande, der ikke er lige så klimavenlige.

Lækage af dyrevelfærd

På en række områder er den danske lovgivning om dyrevelfærd mere vidtgående end EU’s krav. Dansk dyrevelfærd er i top.

Det skyldes, at vi har tradition for at prioritere dyrevelfærd højt.

Dansk lovgivning er mere vidtgående end resten af EU.

Det gælder for dyretransporter, grisestalde og brugen af smertelindring.

Lækage af velstand

Udenlandske kølediske bugnet med danske varer. I 2018 eksporterede landbruget for 162 milliarder. Det svarer til en fjerdedel af eksporten.

Men den internationale efterspørgsel vil ikke ændre sig, hvis danske landbrug lukker.

Hvis dansk landbrugs eksport falder, vil indtjeningen i stedet komme mindre dygtige landbrugslande til gode.

Ingen jordskatter og arveafgift

Jordskatter og arveafgift er en uhensigtsmæssig beskatning af landbrugserhvervet, som står i vejen for udvikling, investeringer og generationsskifter.

For at sikre landbrugsproduktion i Danmark i de kommende generationer skal både den løbende beskatning af produktionsjord og arveafgiften fjernes helt.

Landmænd og jægere skal anerkendes som naturforvaltere

Danske landmænd er de vigtigste og dygtigste forvaltere af danske naturværdier.

Men Nye Borgerlige anerkender også jægerens væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

For dygtige jægere sætter en ære i at være naturforvalter og at sikre sunde bestande.

Derfor skal jagt som hobby respekteres og forsvares.

Vi vil derfor lytte til jægerne selv, når det kommer til regulering.

Et af vores ønsker er blandt andet bedre kontrol med udsætningen af gråænder.

Dette skal ske for at sikre, at denne jagtform fortsat får lov til at finde sted i Danmark og ikke bliver forbudt af venstrefløjen.

Landmænd og jægere skal anerkendes som naturforvaltere

Danske landmænd er de vigtigste og dygtigste forvaltere af danske naturværdier.

Men Nye Borgerlige anerkender også jægerens væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

For dygtige jægere sætter en ære i at være naturforvalter og at sikre sunde bestande.

Derfor skal jagt som hobby respekteres og forsvares.

Vi vil derfor lytte til jægerne selv, når det kommer til regulering.

Et af vores ønsker er blandt andet bedre kontrol med udsætningen af gråænder.

Dette skal ske for at sikre, at denne jagtform fortsat får lov til at finde sted i Danmark og ikke bliver forbudt af venstrefløjen.

Fiskeri

Beskyttelse af kystfiskeri og de mindre kuttere

Ligesom landbruget er fiskerierhvervet i Danmark en del af en stolt og lang tradition, som vi skal bevare.

I dag er erhvervet truet af blandt andet lave kvoter og af politikere, der ikke kan se værdien af at bevare fiskeriet – og dermed kulturen i de kystnære byer.

Nye Borgerlige ønsker at sikre det skånsomme kystfiskeri, der er en del af svaret på, hvordan vi kan bevare fiskerikulturen i balance med havmiljøet.

Derfor foreslår vi, at der udarbejdes en handleplan for udviklingen og sikringen af fiskeriet, så de små erhvervsfiskere har andre muligheder end ophugning.

Det skal sikres, at erhvervsfiskere får bedre muligheder for at opretholde deres status i perioder med lave fiskekvoter.

Beskyttelse af kystfiskeri og de mindre kuttere

Ligesom landbruget er fiskerierhvervet i Danmark en del af en stolt og lang tradition, som vi skal bevare.

I dag er erhvervet truet af blandt andet lave kvoter og af politikere, der ikke kan se værdien af at bevare fiskeriet – og dermed kulturen i de kystnære byer.

Nye Borgerlige ønsker at sikre det skånsomme kystfiskeri, der er en del af svaret på, hvordan vi kan bevare fiskerikulturen i balance med havmiljøet.

Derfor foreslår vi, at der udarbejdes en handleplan for udviklingen og sikringen af fiskeriet, så de små erhvervsfiskere har andre muligheder end ophugning.

Det skal sikres, at erhvervsfiskere får bedre muligheder for at opretholde deres status i perioder med lave fiskekvoter.

Stop for videoovervågning af fiskerne

Fiskeriovervågningen bør stoppe, når forsøgsperioden udløber.

For det er ikke foreneligt med et frit samfund, at man som selvstændig erhvervsdrivende i udgangspunktet mistænkeliggøres og udsættes for myndighedernes videoovervågning.

Bifangst bør begrænses til et minimum ved hjælp af de tekniske løsninger, der findes.

EU skal blande sig udenom medlemslandenes jagt- og fiskeripolitik

Samtidig med at EU opstiller en modsætning mellem biodiversitet og jagt, sidestiller EU også minedrift med lystfiskeri og jagt. Det må være en særlig forståelse for fiskeri og jagt, man har i EU, hvis minedrift kan sidestilles med det.

EU skal ikke have lov til at diktere hvilke områder, danskerne må jage. Danskerne skal naturligvis selv bestemme Danmarks jagtpolitik og de foranstaltninger, der skal opretholde en sund biodiversitet og grøn natur i Danmark.

I Nye Borgerlige ønsker vi at beskytte og værne om vores natur, og anerkender, at forudsætningerne for dette er nationalt bestemte regler for jagt og fiskeri, dikteret af Danmark.

Desuden vil et forbud mod jagt- og lystfiskeri i dele af Danmark kunne medføre store økonomiske tab på grund af reduceret turisme. Eksempelvis estimeres det, at udenlandske lystfiskerturister bruger 180 mio. kroner i Danmark årligt, hvilket EU’s forslag potentielt kan hæmme. [2]

Dansk jagt og fiskeri skal beskyttes og forbedres – ikke forbydes.

EU skal blande sig udenom medlemslandenes jagt- og fiskeripolitik

Samtidig med at EU opstiller en modsætning mellem biodiversitet og jagt, sidestiller EU også minedrift med lystfiskeri og jagt. Det må være en særlig forståelse for fiskeri og jagt, man har i EU, hvis minedrift kan sidestilles med det.

EU skal ikke have lov til at diktere hvilke områder, danskerne må jage. Danskerne skal naturligvis selv bestemme Danmarks jagtpolitik og de foranstaltninger, der skal opretholde en sund biodiversitet og grøn natur i Danmark.

I Nye Borgerlige ønsker vi at beskytte og værne om vores natur, og anerkender, at forudsætningerne for dette er nationalt bestemte regler for jagt og fiskeri, dikteret af Danmark.

Desuden vil et forbud mod jagt- og lystfiskeri i dele af Danmark kunne medføre store økonomiske tab på grund af reduceret turisme. Eksempelvis estimeres det, at udenlandske lystfiskerturister bruger 180 mio. kroner i Danmark årligt, hvilket EU’s forslag potentielt kan hæmme. [2]

Dansk jagt og fiskeri skal beskyttes og forbedres – ikke forbydes.

Venstrefløjen vil tvinge det danske landbrug i knæ

Se skrækscenariet