En retfærdig socialpolitik

Mette Thiesen Nye Borgerlige Familiepolitik

Bedre hjælp til mennesker med handicap

Det nuværende system, hvor kommunerne har ansvar for visitering af borgere med handicap, fungerer meget dårligt:

Sagsbehandlingstiderne er lange og fristerne overskrides jævnligt.

Afgørelser er i stort omfang fejlbehæftede, og ankenævnet omgør eller tilbageviser rigtig mange sager.

Derfor kæmper Nye Borgerlige for at mennesker med handicap kommer fri af kommunen.

Vi skal have retfærdigheden tilbage i socialpolitikken

Se hvor stort problemet er

Danmark er et samfund, hvor vi også i fremtiden skal kunne sikre, at de, der har mest behov for hjælp, får den. Et samfund med mindre stat og mere menneske.”

-Mette Thiesen, Socialordfører

Få mit nyhedsbrev her

Spareiver går ud over faglighed

Store skyggetal

Vi ved fra Ankestyrelsen, at kommunerne har truffet ulovlig afgørelse i 42 procent af sagerne på det sociale område.

Ankestyrelsens stikprøver viser samtidig, at der er alvorlige fejl i 25-50 procent af sager, som borgerne aldrig klagede over.

Mange fejl går altså ofte ustraffet hen.

Rammer de mest udsatte i vores samfund

Danskere med handicap eller nedsatte funktionsevner er nogle af dem, der er stillet allersvagest over for systemet. Det gælder for deres mulighed for at opdage fejl i sagsbehandlingen og for deres stilling, hvis de endelig vælger at klage. Det viser flere sager.

Svømmepigesagen

Et konkret eksempel er ”svømmepigesagen”.

Her blev en pige med infantil autisme nægtet hjælp af kommunen til at deltage i svømmestævner, da hun fyldte 18 år.

Selvom Ankestyrelsen flere gange fastholdt pigens ret til hjælp, stod kommunen lige så fast.

Derfor trak sagen ud i to et halvt år, hvor familien måtte betale for hjælp af egen lomme.

Det er uværdigt. Kommunernes konsulenter skal ikke tryne borgerne som led i en spareøvelse.

Spareiver går ud over faglighed

Undersøgelser lavet af Altinget og Kristeligt Dagblad viser, at kommunerne aktivt forsøger at spare på socialområdet.

Mere end hver fjerde kommune har hyret konsulenter med den ene formål at spare på socialområdet.

Det betyder, at hvis der endelig klages over kommunens afgørelse, er der udsigt til en langtrukken proces med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på alt mellem 17 og 27 uger.

Det skyldes ifølge Ankestyrelsen kommunernes mangelfulde sagsbehandling.

Sådan løser vi det

Mennesker med handicap skal fri af kommunen

MetteAltan 1200 1
Rettigheder kan man tage med sig 

Nye Borgerlige vil give alle mennesker med handicap en ensartet behandling. De vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme for det enkelte menneske med handicap, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter hen over en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Et uafhængigt nationalt fagligt råd

Til erstatning for kommunernes lemfældige og fejlbehæftede sagsbehandling vil vi oprette et nationalt fagligt råd, som vil få ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til mennesker med handicap.

Ydelser og hjælp finansieres over staten og tages dermed væk fra den kommunale kassetænkning. Rådet etablerer sig med teams i hele landet, så der aldrig er langt til den nærmeste.

Ikke en sag – men et menneske 

Vi vil under det nationale faglige råd ansætte teams af fagpersoner til at møde og vurdere den enkelte som et helt menneske, hvor alle aspekter af ens situation inddrages med hensyn til pårørende, venner, boligsituation, funktionsnedsættelse, job, uddannelse osv.

Det samme team følger den enkelte helt til dørs, bevilger den nødvendige hjælp og følger op med jævne mellemrum for at tilpasse hjælpen efter behovene. Der skal være slut med et hav af kommunale sagsbehandlere, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør.

De enkelte teams bør være selvorganiserende og selvstyrende under ansvar for loven og det nationale råds koordinering.

Økonomi

Isoleret set vil et nyt system, der bygger på en stærkere faglighed i sagsbehandlingen, blive dyrere. Færre omgørelser i Ankenævnet og fjernelse af kommunernes mulighed for at spekulere i at give mennesker med handicap mindre, end de har krav på, vil andet lige føre til, at flere får mere hurtigere.

Men der er også en anden side af mønten, hvor mere enkle regler, korrekte og hurtigere afgørelser vil hjælpe det enkelte menneske med handicap til en hurtigere afklaring og i mange tilfælde til en højere grad af selvforsørgelse.

Og de pårørendes økonomiske tab i form af tabt arbejdsindkomst, når kommunen trækker tilbud om hjælp i langdrag, hvor de pårørende i lange perioder må passe familiemedlemmet selv, giver også et samfundsøkonomisk tab og reducerede indtægter fra skatter og afgifter.

Sådan løser vi det
Mette Thiesen Nye Borgerlige familiepolitik bog

Vi er borgernes vagthund

I Nye Borgerlige er vi altid på borgerens side.

Vores forslag om social kompensation dækker over fire områder:

Dagbøder til sløve kommuner

Allerede i dag fastsætter kommunerne vejledende sagsbehandlingstider, men der mangler en konsekvens, når fristerne ikke bliver overholdt.

Derfor foreslår Nye Borgerlige, at det skal udløse dagbøder, når kommunerne overskrider sagsbehandlingstiden.

En social kompensation

I Nye Borgerlige vil vi indføre en kompensation til borgeren i form af overførsel af den fulde berigelse eller besparelse, kommunen har haft ved at træffe en forkert eller ulovlig afgørelse.

Kommunerne skal ikke belønnes for deres spareiver, der går ud over fagligheden.

En fair behandling

Træffes en ulovlig afgørelse, skal kommunen betale kompensation. Borgeren skal derfor have udbetalt et beløb svarende til værdien af velfærdsydelsen for den periode, hvor borgeren uretmæssigt er blevet den nægtet.

Må ikke være en byrde at klage

Det må aldrig være byrdefuldt for borgeren at klage over systemets behandling. Derfor skal kommuner pålægges at fortsætte udbetalingen af støtten, når borgeren klager over en afgørelse om at fjerne støtten.

Danskerne skal have de velfærdsydelser, som de er berettigede til. Og det skal ikke kunne betale sig for kommunerne ikke at overholde lovgivningen.

Få nyt fra vores kamp for en retfærdig socialpolitik

Hold mig opdateret om sagen!

“Det er uacceptabelt, at kommuner kan spare penge ved at trække klagesager i langdrag. Kommunernes spareiver må aldrig gå ud over fagligheden.”

-Mette Thiesen, Socialordfører

Få mit nyhedsbrev her