Bilpolitik

Derfor skal vi fjerne registreringsafgiften

Vi skal have flere nye, bedre og mere sikre biler på vejene

Det skal være bedre, billigere og mere betryggende at være bilejer i Danmark. Derfor skal der ryddes op i den jungle af regler, afgifter og snørklede ordninger, som skiftende regeringer har indført.

Danskerne skal ikke overbeskattes

Provenuet fra bilbeskatningen i Danmark udgør en klart større andel af vores indkomst end i andre sammenlignelige lande. Danskerne skal dermed betale langt mere for den samme bil og betaler også ofte mere for at bruge bilen. Hvorfor?

I Tyskland og Sverige kan man opretholde stærke velfærdssamfund uden samme høje afgifter. Det vil være godt for både din økonomi og for samfundsøkonomien at sænke afgifterne.

Ikke nok med at det er urimeligt. Det er også uklog økonomisk politik. En høj beskatning på bilkøb og ejerskab koster velstand og arbejdspladser.

Derfor arbejder Nye Borgerlige for at fjerne registreringsafgiften for alle køretøjer – også motorcykler og veteranbiler.

Danskerne skal ikke overbeskattes

Provenuet fra bilbeskatningen i Danmark udgør en klart større andel af vores indkomst end i andre sammenlignelige lande. Danskerne skal dermed betale langt mere for den samme bil og betaler også ofte mere for at bruge bilen. Hvorfor?

I Tyskland og Sverige kan man opretholde stærke velfærdssamfund uden samme høje afgifter. Det vil være godt for både din økonomi og for samfundsøkonomien at sænke afgifterne.

Ikke nok med at det er urimeligt. Det er også uklog økonomisk politik. En høj beskatning på bilkøb og ejerskab koster velstand og arbejdspladser.

Derfor arbejder Nye Borgerlige for at fjerne registreringsafgiften for alle køretøjer – også motorcykler og veteranbiler.

Grøn omstilling af vejtransporten skal give mening

Omkostninger til at have en bil er mere end brændstof, service, værditab og lån. Der er også omkostninger for samfundet i form af støj, ulykker, slitage på vejene, luftforurening og trængsel.

Det er rimeligt, at bilisterne betaler den regning. Det er til gengæld ikke rimeligt, at bilisterne skal betale mere, end hvad omkostningerne faktisk er.

Det er rigtigt, at registreringsafgiften indbringer et stort provenu til statskassen (på godt 19 mia. kr. årligt). I stedet for at bruge bilisterne som skaffedyr bør politikerne spænde livremmen ind og bruge færre penge på dyre prestigeprojekter, som giver meget lidt transport for pengene såsom DSB og Banedanmark.

Bilkørsel beskattes allerede igennem afgifterne på ejerskab, CO2-udledning, benzin og diesel. Ud fra et miljøhensyn er der derfor ikke behov for at beskatte bilkøb igennem registreringsafgiften.

Lad os derfor udfase den for alle køretøjer.

Bilafgifterne går ud over familierne og landkommunerne

Registreringsafgiften er en skat på mobilitet. Skatteministeriets beregninger viser, at danskere udenfor de store byer betaler langt mere i bilafgifter end dem i de store byer.

Skatteministeriet har også opgjort, at børnefamilier betaler langt mere i bilagifter end andre familietyper.

Det er hverken retfærdigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er derfor både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Bilafgifterne går ud over familierne og landkommunerne

Registreringsafgiften er en skat på mobilitet. Skatteministeriets beregninger viser, at danskere udenfor de store byer betaler langt mere i bilafgifter end dem i de store byer.

Skatteministeriet har også opgjort, at børnefamilier betaler langt mere i bilagifter end andre familietyper.

Det er hverken retfærdigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er derfor både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Storebæltsafgiften kan ikke retfærdiggøres

Nye Borgerlige ønsker brugerbetalingen på Storebæltsbroen afskaffet.

Storebæltsbroen har snart været åben i 22 år. Brugerne har betalt for broen i alle årene.

Alligevel opkræver staten fortsat brugerbetaling på Storebæltsbroen, for i modstrid med hensigten har politikerne gang på gang hævet pengene, der skulle gå til at afdrage på broens gæld.

Det skal have en ende. For vores dejlige land – vores ørige – skal bindes sammen på kryds og tværs. Det er en national opgave, vi skal løfte i fællesskab. Det er på tide, at vi afskaffer den brugerbetaling på Storebæltsbroen.

Trafikal ligestilling mellem alle landsdele

Det skal ikke være dyrere at sejle en kilometer, end det er at køre en kilometer. Danske øer skal bindes bedre sammen med de bro- og landfaste dele af Danmark.

Det er en investering i det nationale fællesskab og de 45 mio. kr., som ligestillingen vil koste, ser Nye Borgerlige som en nødvendig udgift for at sikre de kulturelle og historiske værdier, der ligger i, at Danmark er et ø-rige.

Konkret sikres trafikal ligestilling ved at gennemføre den fulde landevejsprincip for statslige og ikke-statslige færgeruter.

Trafikal ligestilling mellem alle landsdele

Det skal ikke være dyrere at sejle en kilometer, end det er at køre en kilometer. Danske øer skal bindes bedre sammen med de bro- og landfaste dele af Danmark.

Det er en investering i det nationale fællesskab og de 45 mio. kr., som ligestillingen vil koste, ser Nye Borgerlige som en nødvendig udgift for at sikre de kulturelle og historiske værdier, der ligger i, at Danmark er et ø-rige.

Konkret sikres trafikal ligestilling ved at gennemføre den fulde landevejsprincip for statslige og ikke-statslige færgeruter.

Udfas registreringsafgiften og udligningsafgiften for alle køretøjer – også motorcykler, varebiler, veteranbiler mv.

Registreringsafgiften skal udfases over en passende tidshorisont. På den måde undgår man, at dem som netop har købt bil oplever urimelige værditab. Ved at forpligte sig til en udfasning over tid vil danske familier opleve en kraftig forbedring i deres økonomi eftersom de kan få bedre biler til færre penge. Dermed får de samtidig bedre råd til andre ting, der er behov for.

.

.
.

Foto: Delmiro Junior / Shutterstock.com

Nedsæt benzin- og dieselafgiften til EU’s minimumssats

En lempelse af benzin- og dieselafgiften til EU’s minimumssats vil reducere statens provenu med 0,5 mia. kr. årligt.

Danskerne vil til gengæld opleve, at de sparer over 3 mia. kr. årligt. En for staten forholdsvis lille skattelempelse kan dermed betyde, at hver bilejer sparer ca. 1.000 kr. årligt.

Det skyldes bl.a. , at flere vil vælge at tanke i Danmark. Det er rigtigt, at det kan medføre at Danmark isoleret set får større CO2-udledninger, men den globale virkning af høje brændstofsafgifter står ikke mål med den ekstrapris, danskerne skal betale for at tanke bilen.

Veteranbiler

Nye Borgerlige har kæmpet for, at originalitetskravet til veteranbiler er blev fjernet.

Det er vigtigt for kulturarven, at de ældre biler bevares – også selvom alle skruer og bolte ikke er originale. Mange veteranbilentusiaster lægger et stort arbejde og også mange penge i denne vigtige opgave. Sådan skal det fortsat være.

.

.

.
.

Én ensartet ejerafgift per bil

Nye Borgerlige ønsker en provenuneutral omlægning af den nye CO2-ejerafgift, så der fremover er tale om en helt almindelig ejerafgift, hvor alle biler betaler samme periodisk afgift uanset CO2-udledning.

Samtidig vil vi tilbagerulle forhøjelsen af ejerafgiften, som blev vedtaget i forbindelse med Aftalen om grøn omstilling af vejtransporten.

Firmabilbeskatningen forenkles

Fremover skal firmabilbeskatningen ske ved, at en simpel procentdel af markedsværdien tillægges lønindkomsten.

.

.

.
.

Vejsidesyn for motorcykler skal afskaffes

I stedet skal der indføres periodisk syn, som flugter med reglerne for biler.

.

.

.
.

Spørgsmål & svar

Registreringsafgiften er en særlig afgift på motorkøretøjer, som gælder fx personbiler, motorcykler, busser og varebiler. Afgiften knytter sig til anskaffelsen af en bil og betales typisk af bilens ejer.

Afgiften beregnes på baggrund af køretøjets værdi inkl. moms. For personbiler er afgiftssatsen højere, jo dyrere bilen er. Der betales 25 pct. afgift af de første 65.800 kr., en afgift på 85 pct. af værdien mellem 65.800 og 204.600 kr. og en afgift på 150 pct. af værdien over 204.600 kr.

Hvis en bil koster 200.000 (inkl. forhandlerens avance), da ville den endelige afgiftsbetaling være 308.160 kr., jf. tabel 1. Dermed udgør registreringsafgiften ca. halvdelen af den pris, kunden skal betale.

Sådan beregnes registreringsafgiften: kr., 2022-niveau
Bilens pris inkl. forhandleravance 200.000
Moms 25 pct. 50.000
Afgiftspligt værdi 250.000
Registreringsafgift
Lav sats 25 pct. 16.450
Mellem sats 85 pct. 173.910
Høj sats 150 pct. 67.800
Registreringsafgift i alt 258.160
Samlet pris  508.160

En opgørelse fra Skatteministeriet viser, at danskerne er blandt dem, som betaler allermest for at købe og eje en bil. Den bedste måde at opgøre det på er at se på, hvor mange indtægterne staten får i bilafgifter ift. økonomiens samlede størrelse. Her ligger Danmark i top.

Pct. af BNP Øvrig bilbeskatning Brændstofafgifter Total
DK 1,6 0,9 2,5
FIN 1,0 1,3 2.2
NLD 1,0 1,1 2,1
UK 0,6 1,3 1,9
NOR 1,1 0,7 1,9
EU-28 0,5 1,3 1,8
DEU 0,3 1,2 1,5
FRA 0,3 1,2 1,5
SWE 0,4 1,0 1,4

Registreringsafgiften blev indført i 1925 og havde til formål at styrke Danmarks handelsbalance. I dag har Danmark store overskud på handelsbalancen.

I dag er formålet at regulere danskernes bilforbrug. Det er fordi, at kørsel medfører afledte omkostninger for samfundet i form af:

  • Trængsel
  • Ulykker
  • Luftforurening
  • CO2-udledninger
  • Støj

Økonomer kalder sådanne omkostninger for negative eksternaliteter.

At købe en bil bidrager ikke i sig selv til at øge trængslen, luftforurening, støj eller ulykker. Det er først, når man kører biler, at de negative eksternaliteter opstår.

Men registreringsafgiften er en afgift på at købe en bil – ikke at køre en bil.

Derfor bør vi overveje, om ikke det er mere hensigtsmæssigt at indrette skattesystemet, så det er kørslen, der beskattes fremfor bilejerskabet.

CO2-ejerafgift gælder for person- og varebiler (busser undtaget), der er registreret for første gang d. 1. juli 2021 eller senere.

Afgiften beregnes ud fra, hvor mange gram CO2 køretøjet udleder pr. kilometer. Jo mindre CO2, der udledes pr. kilometer, jo lavere bliver afgiften.

CO2-tillægget opstod i forbindelse med Aftale om grøn omstilling af vejtransporten. CO2-tillægget udgør 250 kr. pr. gram op til 125 gram CO2 pr. km. Mellem 125 og 160 gram CO2 pr. km udgør tillægget 500 kr. pr. gram, og over 160 gram CO2 pr. km udgør tillægget 950 kr. pr. gram CO2.

Tillægget reguleres med lønudviklingen, mens grænserne for tillægget reguleres med udviklingen i bilernes CO2-udledning.

Registreringsafgiften for elbiler og lavemissionsbiler (plugin-hybrid biler) sættes op gradvist, så den for begge biler når et niveau på 80 pct. i 2030 og 100 pct. i 2035.

Hvis ikke afgiften blev sat op, ville den offentlige sektor mangle pengene fra afgiften, og aftalepartierne bag Aftale om grøn omstilling af vejtransporten ønsker ikke at lempe den samlede bilbeskatning i Danmark.

Elbiler og plugin-hybrid biler har frem til 2021 nydt godt af en midlertidig lavere bilafgift. Som led i Aftale om grøn omstilling af vejtransporten blev man enige om måden, den lavere afgift skulle udfases.

Herudover øges ejerafgiften med 3 pct. i 2022, 6,5 pct. i 2023, 6,5 pct. i 2024, 6,5 pct. i 2025 og 10 pct. i 2026. Udligningsafgiften på dieselkøretøjer øges med 20,7 pct.

I Danmark beskattes biler på tre overordnede vis.

–  Registreringsafgiften er en skat på anskaffelsen af en bil, hvor afgiften følger bilens værdi, således dyrere biler betaler mere i afgift.

–  En ejerafgift, der knytter sig til bilejerskab, som man betaler hvert år. Vægtafgift er for biler indregistreret før 1. juli 1997, grøn ejerafgift for biler indregistreret        før 1. juli 2021 og CO2-ejerafgift for biler indregistreret efter 1. juli 2021. Hertil kommer udligningsafgiften på dieselkøretøjer.

–  Benzin- og dieselafgiften (samt CO2-afgift, NOX-afgift og vejbenyttelsesafgift), som knytter sig anvendelse af bilen.

Høje bilafgifter gør det dyrere at have bil og forvrider forbrugernes adfærd. Det betyder, at danskerne køber dårligere biler, samt at færre køber en bil, selvom de har brug for den. Den høje registreringsafgift betyder også, at staten får et mindre provenu, når det gælder brændstof- og ejerafgift.

En lavere beskatning af biler ville betyde en lavere effektiv beskatning af arbejdsindkomst, hvilket ville medføre et merprovenu fra et øget arbejdsudbud.

Registreringsafgiften for elbiler er på 40 pct. frem til 2025. Fra 2026 til og med 2030 øges registreringsafgiften for elbiler med 8 pct.-point årligt, så den er på 80 pct. i 2030.

Fra 2031 til og med 2035 øges registreringsafgiften med 4 pct.-point årligt, så afgiften lander på 100 pct. i 2035.

Registreringsafgiften for biler, som udleder mindre end 50g CO2 pr. km. (typisk plugin-hybrid biler) er på 50 pct. i 2022. Afgiften øges med 5 pct.-point årligt frem til 2025, så den er på 65 pct. i 2025.

Fra 2026 til og med 2030 øges registreringsafgiften for plugin-hybridbiler med 4 pct.-point årligt, så den er på 80 pct. i 2030. Fra 2031 til og med 2035 øges registreringsafgiften med 4 pct.-point årligt, så afgiften lander på 100 pct. i 2035.