Stærkt, kulturelt værdifællesskab

Der findes mange dejlige steder på jorden, men der er noget helt særligt ved Danmark. Danmark er vores. Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes og at straframmen er passende. Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier.

Vi er et dannet folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie, vort kristne fundament, vores kongehus og vores fælles myndigheder. Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frihed og frisind uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold. Men det er ikke givet, at det altid vil være sådan. Værdier som vores ytringsfrihed, religionsfrihed og vores ret til at forsamle os er under pres. Derfor ser vi et stigende behov for at værne om den kultur og de værdier, der giver danskerne frihed til selv at bestemme, hvordan vi vil indrette vores tilværelse.

Statsborgerskab er et privilegium

Vi betragter det danske statsborgerskab som et privilegium. Derfor skal indfødsret til udlændinge begrænses til mennesker, som bidrager positivt og har vist vilje og evne til at assimilere sig i vores samfund. Vi vil sætte en maksimal grænse for antallet af mennesker, der årligt kan tildeles indfødsret ved lov, og ansøgerne skal bedømmes individuelt på deres vilje og evne til at assimilere sig i det danske samfund.

Øgede krav til indvandringen

Vi er som folk blevet rigere og klogere af at rejse ud og lade gode mennesker komme hertil. Men erfaringerne viser, at der er befolkningsgrupper, som både økonomisk og kulturelt har væsentligt sværere ved at indgå i det danske samfund end andre. Derfor vil vi sikre Danmarks grænser og kun modtage indvandrere, der kommer med et arbejde på hånden og kan forsørge sig selv. Vi vil differentiere indkomstkravene baseret på ansøgernes oprindelsesland.

Annullering af indfødsret ved landsforræderi

Vi mener, at terror og deltagelse i krig mod danske tropper er et udtryk for, at der er andre nationer, man i højere grad føler tilknytning til end Danmark. Tildelt indfødsret skal derfor annulleres ved dom og følges af udvisning, hvis nye medborgere dømmes for terror eller landsskadelig virksomhed.

Kriminelle udlændinge skal udvises

Vi ønsker hverken at lægge jord eller frihed til kriminelle udlændinge. Tolerance over for kriminelle udlændinge ødelægger fællesskabet for alle, der lever sammen i fred og fordragelighed og bidrager til det danske fællesskab, uanset oprindelse og tro. Udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, skal udvises, så retsbevidstheden i samfundet bevares, og så vi også fremover kan sikre den solidaritet og tryghed, som kendetegner vores samfund.

Flygtninge skal udvælges

Vi vil genoprette lov og orden, stoppe illegal indvandring, forhindre menneskesmugling og sikre, at familier på flugt kan blive sammen tæt på deres hjemland og således let kan repatrieres. Derfor skal al hjælp til krigsflygtninge foregå i deres nærområder, og vi skal kun give beskyttelse til personligt forfulgte flygtninge med familie, som kommer direkte fra FN’s flygtningelejre på en fast årlig kvote.

Opgør med overstatslige aftaler

Vi skylder vores efterkommere at viderebringe et samfund, der er mindst lige så demokratisk, frit og lykkeligt som det, vi modtog. Vi vil derfor opsige konventioner og overstatslige aftaler, som forhindrer dette.

Del denne side