EU-politikEU-politik

  • Danmark skal frigøre sig fra EU’s politiske union
  • Danmark skal søge optagelse i EFTA i stedet for EU
  • Danmark skal gennem aftaler fastholde adgang til EU-markedet
  • Danmark skal fremme frihandel og velstand internationalt
  • Danmark skal genvinde kontrollen over udlændingepolitikken
  • Folkeafstemninger skal ligge til grund for vigtige internationale aftaler

Europa er hjemsted for verdenshistoriens rigeste og frieste civilisati-on. Europa er uendelig mere værdifuldt end EU.

EU står for et falsk Europa, som er underlagt bureaukratiske magt-havere, der tildrager sig evigt større kontrol med borgernes liv. Det sande Europa er et fællesskab af nationalstater præget af Vestens kulturarv og værdier

Danmark er en europæisk nationalstat. Det nationale værdifælles-skab, der udspringer er grundstenen i det liberale demokrati og den gensidige tillid danskerne imellem.

Den formelle udtrædelse af EU vil være overstået på én dag. Knap 50 års medlemskab af EF – sidenhen EU – kan ikke omgøres på én dag uden væsentlige økonomiske omkostninger. Derfor skal udmeldelsen anses som en proces frem for en begivenhed.

Danmark skal ud af EU og politiske unioner

EU er uforeneligt med nærdemokrati, decentralisering og selvbestemmelse. Nye Borgerlige vil forlade EU til fordel for fællesskaber og samarbejdsformer, der er forenelige med nærdemokrati, decentralisering og national selvbestemmelse.

Nye Borgerlige vil derfor aktivere Lissabontraktatens artikel 50 efter en folkeafstemning. Danmarks udenrigs- og handelspolitiske kompetencer vil skulle genopbygges over en årrække, imens et nyt handelssamarbejde med EU forhandles på plads.

Dansk lov skal have forrang i Danmark

Når politikerne fastholder, at udenlandsk lov skal have forrang for dansk lov undermineres folkestyret. Det må ikke være sådan, at politikerne kan forpligte Danmark til internationale aftaler i modstrid med vælgernes ønsker.

Regeringen skal turde udfordre international lov når den strider mod retfærdighed og danske interesser – eksempelvis på udlændingeområdet. Vi bør udtræde af aftaler, der som EU-traktaterne ikke efterlader Danmark med et råderum til at passe på landets naturlige interesser.

Danmark skal søge optagelse i European Free Trade Association (EFTA), og en handelsalliance med EFTA-landene

Danmark ligger i Europa. Danmark er og vil i årtier fremover være afhængig af frihandel med vore nabolande, hvoraf de fleste også efter en dansk udmeldelse vil befinde sig inden for EU’s indre marked. Forudsætningen for dansk eksport er adgangen til udenlandske markeder, og denne adgang sikres bedst i samarbejde med andre lande med samme dagsorden som Danmarks.

Nye Borgerlige vil derfor arbejde for Danmarks optagelse i frihandelssamarbejdet EFTA, hvor Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz allerede er medlemmer.

EFTA-landene nyder godt af dybe handelsaftaler med EU uden at være underlagt EU’s politiske union. Som EFTA-medlem kan Danmark bidrage til at styrke EFTA-landenes forhandlingsposition over for EU, hvormed gunstigere vilkår for alle EFTA-lande kan sikres.

Danmark skal bevare den omfangsrige samhandel med de forskellige EU/EØS-lande – uden for den politiske union

Det er ikke selve udmeldelsen af EU, der kan være dyr, men derimod genindførslen af de handelshindringer og tekniske barrierer, som det indre marked har været med til at nedbryde EU-landene imellem. Hvis Danmark kan melde sig ud af EU uden at blive underlagt de handelshindringer og tekniske barrierer, vil de negative økonomiske konsekvenser ved en dansk udmeldelse være minimale.

Nye Borgerlige vil vriste Danmark fri af EU-Domstolens politiske aktivisme. Fremtidige handelsforhold skal pådømmes af neutrale organer der ikke virker på et politisk-aktivistisk grundlag.

Danmark skal fremme frihandel og velstand internationalt

Danmarks velstand bygger på handel med omverdenen, og handel hviler på adgang til udenlandske markeder. Nye Borgerlige vil arbejde for, at Danmark efter en udmeldelse fortsat deltager i internationale handelsorganisationer. Det skal være på en måde, som er skræddersyet til Danmark som en suveræn nationalstat, ikke ved at underkaste sig en international politisk union som EU.

For at løfte dansk forhandlingskapacitet og –gennemslag, skal Danmark aktivt søge værdialliancer med andre europæiske lande, der ønsker at bevare og styrke det europæiske handelssamarbejde, men som ønsker at vriste sig fri af den politiske union.

Som medlem af EFTA står det Danmark frit for at indgå handelsaftaler med tredjelande. Danmark vil stå uden for EU’s toldunion, og have mulighed for at fastsætte egne toldsatser eller helt at fjerne told. Visionen er, at EFTA kan blive en handelsalliance og en kraft for at fremme frihandel og velstand, særligt for lande der geografisk befinder sig i Europa og som ønsker at erstatte centraliseringen i EU med frihandel, fleksible samarbejder og national suverænitet.

Uden for EU vil Danmark være i stand til at øge vores handelspolitiske gennemslagskraft gennem direkte indflydelse i de internationale organisationer (såsom FAO, ILO, UNECE, WTO, WHO, ISO, CAC, IPPC og OIE, mv.), hvorfra en stadig større andel af globale handelsregler udstikkes. På denne måde kan Danmark fremme ansvarlig og enkel regulering til gavn for hele verden.

Danmark skal tilrettelægge egen landbrugs-, fiskeri-, udenrigs- og forsvarspolitik

Når Danmark er udtrådt af EU, vil Nye Borgerlige renationalisere dansk landbrugsstøtte. Som EFTA-medlem uden for EU, får Danmark mulighed for selv at tilrettelægge egen landbrugs- og fiskeripolitik. Danmark vil også stå uden for EU’s fælles udenrigs- og forsvarspolitik.

En renationalisering af dansk landbrugsstøtte skal ikke blot ske på landsniveau, men også på regionalt og lokalt niveau skal danskerne i højere grad fastsætte en landbrugspolitik, der afspejler lokale behov og prioriteringer.

På lang sigt ønsker Nye Borgerlige en afvikling af landbrugsstøtten, men kun i et tempo, der efterlader de danske landmænd styrket. Derfor afvikles landbrugsstøtten i takt med at barrierer for effektiv og konkurrencedygtig landbrug fjernes.

På det forsvarspolitiske områder vil Danmark gennem tilstedeværelsen i Arktis kan danne grundlag for et styrket samarbejde med Norge, Canada, USA og Storbritannien, bl.a.

Danmark skal genvinde kontrollen med vores udlændingepolitik

Nationalstaternes suverænitet over indvandringsspørgsmål skal respekteres. Nye Borgerlige vil ikke acceptere, at vilkår udlændingepolitik fastsættes eller påvirkes af EU.

Nye Borgerlige vil indføre et stop for spontan asyl, ud af Dublinsamarbejdet og opsige forældede konventioner, der fungerer som magneter for migranttilstrømning.

Som medlem af EFTA uden for EU vil Danmark have langt bedre muligheder for at tilrettelægge en udlændingepolitik, der undgår velfærdsmigranter, men fortsat er åbent over for udenlandsk arbejdskraft samtidig med, at den danske nationalstats fremtid sikres.

Folkeafstemninger skal ligge til grund for vigtige internationale aftaler

EU er blevet et omfattende og overstatsligt samarbejde gennem domstolsaktivisme og politisk vælgerbedrag. EU-Domstolen har uden hold i traktaternes ordlyd etableret, at EU-retten står over national lovgivning.

Nye Borgerlige vil ikke acceptere, at vigtige og omfattende internationale aftaler udvides og indgås uden befolkningens udtrykkelige accept ved oplyste folkeafstemninger. Nye Borgerlige ønsker samarbejder, hvor magten til enhver tid kan tages tilbage af en befolkning, der altid bliver hørt og inddraget.

Sociale ydelser

EU underminerer denne den danske velfærdsstat ved at kræve, at danske velfærdsydelser tildeles EU-borgere, uagtet at de ikke har været med til at finansiere ydelsen. I Nye Borgerlige vil vi sikre, at danske velfærdsydelser ikke skal deles med EU-borgere, der ikke har finansieret dem.

Del denne side