Lokalafdeling

Velkommen til lokalafdelingen for Københavns Kommune

Nye Borgerlige i København er den lokale vælgerforening for partiet i Københavns Kommune. Vi arbejder for at trække København og Danmark i den rigtige retning ved aktivt at fremme vores politik i vores lokalområde.

Nye Borgerliges grundprincipper er:

  • Stærkt, kulturelt værdifællesskab
  • Mindre stat – mere menneske
  • Fælles ansvar for samfundets svageste
  • Fornuftig beskyttelse af vores naturværdier
  • Frihed, folkestyre og national suverænitet
  • Lokalpolitik er helt, helt enkelt – det handler om dig.

Læs mere om Nye Borgerlige i Københavns mærkesager her

Læs mere om Nye Borgerliges folketingskandidater i København her

VEDTÆGTER FOR NYE BORGERLIGE I KØBENHAVNS KOMMUNE


§ 1
Vælgerforeningens navn er Nye Borgerlige i Københavns Kommune

Vælgerforeningen er tilsluttet Nye Borgerlige.

Vælgerforeningens formål:
– at forestå det politiske arbejde i kommunen og loyalt fremføre partiets holdninger. De valgte
repræsentanter kan ikke have eller fremføre holdninger der er i strid med moderpartiet og det
vedtagne principprogram.
– at forestå opstillingen af kandidater til kommunevalg,
– at forestå afholdelsen af politiske møder i kommunen, herunder afholdelse af
medlemsmøder,
– at bistå hovedbestyrelsen ved gennemførelsen af folketings- og regionsrådsvalg
samt Europa-parlamentsvalg.


§ 2
Medlemskab.
Man kan optages som medlem af Nye Borgerlige, hvis man tilslutter sig partiets principprogram,
formål og politik. Medlemskabet gælder for 12 måneder ad gangen, og indbetaling af kontingent sker
i henhold til regler fastsat af partiets hovedbestyrelse.
Man skal være fyldt 14 år og kan ikke være medlem af noget andet politisk parti.
Stemmeret og valgbarhed til Nye Borgerliges organer opnås efter 4 måneders medlemskab.
Al kommunikation mellem vælgerforeningen og medlemmerne foregår elektronisk. Den kan
suppleres men ikke erstattes, med ikke-elektroniske metoder.
Det enkelte medlem registreres i vælgerforeningen med navn, adresse og e-mail.
Hovedbestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere medlemmer fra partiet. Eksklusionen har
omgående virkning og kan ikke ankes.


§ 3
Vedtægter
Nærværende vedtægter er Nye Borgerliges standardvedtægter for vælgerforeninger.
Vedtægtsændringer kræver forudgående samtykke af hovedbestyrelsen og skal herefter vedtages på
vælgerforeningens generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 4
Kontingent.
Kontingentet fastsættes på landsorganisationens årsmøde.
Hvis et medlem er medlem af Nye Borgerlige Ungdom, betales der alene kontingent til denne
organisation og landsorganisationen i henhold til disses vedtægter.

§ 5
Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Vælgerforeningen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden og et
bestyrelsesmedlem i forening, sekundært af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen har ansvaret for vælgerforeningens økonomi og regnskab.
Vælgerforeninger hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Hverken bestyrelsesmedlemmer
i vælgerforeningen eller partiets enkelte medlemmer hæfter personligt for de af partiets lokale
vælgerforeninger indgåede forpligtelser.
Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren til at foretage betalinger op til 5000 kr.


§ 6
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand samt minimum fire medlemmer (altid et lige antal), der alle vælges på
den årlige generalforsamling. Formanden er på valg hvert år. For øvrige bestyrelsesmedlemmer
gælder det, at halvdelen vælges for to år i lige år og den anden halvdel vælges for to år i ulige år.
I bestyrelsen indgår også den lokale formand for Nye Borgerlige Ungdom.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen holder konstituerende møde senest tre uger efter generalforsamlingen, med næstformand,
kasserer, sekretær og webmaster.


§7
Kampagneudvalg og Valgudvalg
Til ethvert valg nedsætter bestyrelsen et kampagneudvalg. Foreningens formand og kasserer er fødte
medlemmer af udvalget. Udvalget har til opgave at tilrettelægge valgkampen i lokalområdet i
samarbejde med de opstillede kandidater.
Bestyrelsen har ansvaret for budget og regnskab for valgkampens indtægter og udgifter, samt at de
udstukne regler herom følges.
Hvis vælgerforeningen består af flere kommuner, nedsættes der til kommunalvalg et valgudvalg for
hver kommune. Valgudvalgene ledes af de respektive bestyrelsesmedlemmer fra hver enkelt
kommune i samarbejde med de opstillede kandidater.
Valgudvalgenes opgave og ansvar er, at afholde opstillingsmøde, at indgå eventuelt valgforbund og
samarbejde med andre partier, samt tilrettelægge valgkampen i hver deres kommune.
Arbejdet i valgudvalgene sker under hensyntagen til vælgerforeningens økonomi og de økonomiske
rammer bestyrelsen udstikker.

§ 8
Generalforsamling.
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkalder elektronisk hvert enkelt medlem, under den af medlemmet opgivne
e-mail adresse. Desuden vil indkaldelsen fremgå af vælgerforeningens hjemmeside. Indkaldelsen skal
ske med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingens dirigent afgør hvorledes der skal stemmes på generalforsamlingen. Dog kan
mindst 10 af de fremmødte medlemmer forlange skriftlig afstemning.
Hvis vælgerforeningen består af mere end èn kommune, skal der tilstræbes at kommunerne er ligeligt
repræsenteret i såvel bestyrelse som suppleanter.


§ 9
Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og
forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant for denne.
9. Valg af delegerede til årsmødet.
10. Eventuelt.
Referat af generalforsamlingen skal indsendes til landsorganisationen.


§ 10

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, eller mindst 10 af de stemmeberettigede
medlemmer anmoder herom, med angivelse af forhandlingsgenstand.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter, at anmodning om afholdelsen er
modtaget af foreningens formand.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen. Generalforsamlingen
indkaldes med minimum 2 ugers varsel og skal indeholde de punkter som er krævet af de der har
begæret den ekstraordinære generalforsamling afholdt.


§ 11
Opstillingsgeneralforsamling
Opstilling af kandidater jf. § 12, sker på opstillingsmøder der for så vidt kommunal- og regionsvalg
sker tidligst 1 år før pågældende valg. Med hensyn til Folketingsvalg, skal opstillingsmødet
afholdes senest 18 mdr. efter seneste Folketingsvalg.
Hovedbestyrelsen har ansvaret for opstilling af kandidater til Regionsvalget.
Bliver Folketingskredsen ledig, skal der afholdes opstillingsmøde senest 6 mdr. herefter.
På opstillingsmøderne skal kandidaterne give en kort præsentation af sig selv, samt erklære at de
tilslutter sig partiets politik og principprogram.


§ 12
Opstilling af kandidater.
Nye Borgerliges hovedbestyrelse udpeger en spidskandidat i hver storkreds til Folketingsvalg.
Øvrige kandidater til Folketings- og kommunalvalg opstilles af vælgerforeningerne. Til
kommunalvalg er opstillingsformen sideordnet. Hovedbestyrelsen kan give dispensation til anden
opstillingsform. Folketingskandidater skal forhåndsgodkendes af Hovedbestyrelsen.


§ 13
Stemmeret, valgbarhed og adgang.
Stemmeret på generalforsamlinger og opstillingsmøder, samt valgbarhed til bestyrelsen og som
kandidat til kommunalbestyrelsen, har alle medlemmer med bopæl i kommunen der har betalt det
senest opkrævede kontingent. Med hensyn til nye medlemmer – herunder personer, der er slettet på
grund af kontingentrestance – henvises til § 2, hvorefter stemmeret og valgbarhed til Nye Borgerliges
organer opnås efter 4 måneders medlemskab.
Alle, der har betalt det senest opkrævede kontingent, har adgang til generalforsamlinger og
opstillingsmøder, med taleret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 14

Opløsning.
Vælgerforeningen kan opløses efter vedtagelser med trefjerdedele flertal på to efter hinanden og med
3 ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Nye Borgerlige landsorganisation.