Mindre EU – Mere Danmark

Stod det til Nye Borgerlige, så skulle danskerne have lov til at stemme om et EU eller et EF.

Vi erkender dog, at vi er langt fra et flertal for en sådan folkeafstemning. Derfor vil vi kæmpe for at begrænse EU’s indflydelse og ændre EU indefra.

Vi skal tilbage til det, EU var, da danskerne ved folkeafstemningen i 1972 stemte Danmark ind i EF.

Et borgerligt frihandelseventyr – ikke en politisk union med manglende selvbestemmelse og mindre frihed.

STOP FOR MIGRATION OVER MIDDELHAVET

Migrantvandringen kan stoppes ved at styrke de ydre og indre grænser samt afkoble EU fra forældede konventioner, der giver adgang til spontan asyl.

Passivitet er et massivt svigt. For så vil presset på Europa fortsætte.

I de første 10 måneder af 2022 blev 281.000 illegale migranter registreret ved grænseovergange omkring EU’s ydre grænser, hvilket er en stigning på 77 % sammenlignet med samme periode i 2021 og det højeste antal siden 2016.

EU har intet svar på udfordringerne.

Tværtimod har EU vedtaget forordninger om tvangsfordeling – den såkaldte ‘asylpagt’.

Asylpagten er en katastrofe for Europa – og også for Danmark. For selvom vi umiddelbart står uden for asylpagten takket været vores retsforbehold, så vil illegale migranter, der har opnået opholdsret i andre EU-stater, efterfølgende kunne rejse frit ind i Danmark.

Det skal vi sætte en stopper for.

EU’s asylsystem er en katastrofe for Danmark, for de andre europæiske nationalstater og for migranterne selv.

Og EU skaber selv migrantpresset med udsigten til adgang for spontan asyl ved ulovlig indtrængen i Europa, da migranter kan drage nytte af et fordelings- og hjemsendelsessystem, der ikke virker.

Asylsystemet i EU kommer aldrig til at virke, og derfor vil det fortsat være en magnet for ulovlig migration.

EU har en moralsk forpligtelse til at ændre dets katastrofale asylsystem, der underminerer europæiske lande, koster menneskeliv, gør integration og assimilation umulig og koster milliarder og atter milliarder for indbyggerne i EU.

Men i stedet for at gribe fat om nældens rod og løse problemet fra bunden går EU på beklagelig vis efter at tvangsfordele migranter og bruge flere ressourcer på et system, der allerede er brudt sammen og som ikke kan rumme de fremtidige migrationsmængder.

Det står ikke til diskussion, at det er EU’s skyld, at asylsystemet udvasker Europa kulturelt, demografisk, økonomisk og etisk. Det er allerede endt galt, og det kan blive langt værre. Det vil igen bryde sammen, som det gjorde i 2015 og 2016.

Ved at fastholde adgangen til spontan asyl skaber EU selv migrantpresset på Europa. Og ved at betale ikke-demokratiske stater for at holde migranter tilbage finansierer EU regimer, der undertrykker deres egne befolkninger og ikke vil Europa det godt.

Det er helt galt.

Nye Borgerlige vil kæmpe for, at EU frigør sig selv fra forældede konventionsdogmer. For det er en katastrofe for EU, for Europa og for migranterne selv at basere asylsystemet på flygtningekonventionen.

EU kan kun hjælpe Europa ved at ophæve adgangen til spontan asyl, forlade det forældede konventionsregime og styrke de ydre grænser markant.

Udlændingepolitik skal passe til de mennesker, der bærer dens omkostninger og byrder – ikke vedtages centralt i EU.

Derfor skal vi ikke længere acceptere, at vores udlændingepolitik fastsættes eller påvirkes af EU, der løbende bliver et mere og mere omfattende og overstatsligt samarbejde igennem domstolsaktivisme og politisk vælgerbedrag.

Vi skal udfordre international lov, når den strider imod ret, rimelighed samt danske og europæiske interesser.

Det er sund fornuft.

MERE SELVBESTEMMELSE

 Det er europæisk tradition, at borgerne kan udskifte magthaverne ved frie, direkte valg.

Men det kan man ikke i EU, hvor alting er gearet mod større centralisering, større magt til EU og mere kontrol med borgernes liv.

Der tages ingen beslutninger tæt på borgerne, og kommissionen som lovgiver står aldrig til ansvar over for vælgerne ved frie, direkte valg. Stik imod enhver europæisk, demokratisk tradition.

Borgerne inddrages ikke i tilblivelsen af EU’s centraliserende politikker, og der er aldrig anden vej for eurokraterne end mere EU og mindre selvbestemmelse.

Det skal vi lave om på.

Engang var Europa et kontinent med mange forskellige måder at indrette et demokratisk samfund på. Og med en arv og en historie, der var bygget på den rigeste kulturarv i verdenshistorien.

Det, som gjorde Europa frit og velstående, var frie borgere – vores forfædre – der bestemte over deres egen skæbne og traf beslutninger tæt på, hvor de selv var.

EF stod ikke i modsætning til det, som EU gør. Derfor bør vi tilbage til EF-udgangspunktet, hvor handel med omverdenen, som har gjort Danmark til et rigt land, er i hovedfokus.

EU står for et falsk Europa. For bureaukrati, topstyring, centralisering og ensretning af europæerne er EU, og det er uforeneligt med nærdemokrati og selvbestemmelse.

I dag er det sådan, at EU’s fælles økonomiske politik og udlændingepolitik har bundet hele Europa til masten med katastrofale udsigter nu og fremover.

Samtidig fylder EU hastigt mindre som en del af verdens økonomi, og EU udgør en stadig lavere andel af verdens befolkning.

Kombinationen af verdens ældste befolkninger og en voldsom migration betyder simpelthen, at EU ikke er et bæredygtigt projekt.

Det er og bliver uholdbart.

Nye Borgerlige vil kæmpe for, at EU bestemmer mindre, og at de europæiske borgere bestemmer meget mere.

Vi skal igen være den rigeste og frie civilisation.

EU’s ensretning og evige centralisering skal bekæmpes.

Det kan ikke være rigtigt, at EU-Domstolen uden hold i traktaternes ordlyd har etableret, at EU-retten står over national lovgivning – herunder nationale forfatninger.

Derfor skal EU afkoble den politiske union fra handelssamarbejder og gøre alt for at skabe vækst og velstand – ikke besværliggøre det.

På den måde kan EU atter blive et handelssamarbejde – ikke en spændetrøje.

Så kan danskerne få, hvad de stemte på for mere end 50 år siden. Og det var altså ikke en politisk union med mindre dansk nationalstat til følge.

At få vendt skuden, er en bunden opgave – og det haster.

MINDRE REGELTYRANNI

EU blander sig i alt fra dansk løndannelse, øremærket barsel, udlændingepolitik, ytringsfrihed, asyl, energi og miljø. EU svækker demokratiet og tømmer vores folkestyre for indhold.

Ingen sag er for lille til gennemgående regulering fra EU. Direktiver og forordninger skal passe alle og passer derfor ikke til Europa.

Når det skal implementeres i Danmark, ender det med at ske utallige steder i lovene, så eksempelvis små og mellemstore erhvervsdrivende overdynges med et hav af nye love og regler, som de så skal forholde sig til.

Og samtidig er politikerne i EU isoleret fra de konsekvenser af deres egne handlinger på grund af det enorme bureaukrati, Bruxelles har skabt.

Det er dybt uholdbart, og det skal vi rette op på.

Alt for store mængder bureaukrati, omfordeling, inkompetence og frås ødelægger europæisk innovation.

I en verden med teknologisk kreativitet og frembringelser er Europa ikke længere et dynamisk, kreativt og førende sted.

EU virker reelt som en toldmur, der gør vores varer dyrere og hæmmer vores vækst.

En topstyret og gennemreguleret økonomi som EU’s kan ikke skabe et fremtidigt fundament for fortsat velstand.

Det store bureaukrati har nemlig gjort EU til Europas syge gamle mand, og kontinentet står over for politisk, økonomisk og militær nedgang i verden.

Og trods talent kan europæerne ikke konkurrere med hverken USA, Kina eller andre nye økonomier under EU’s knusende og bureaukratiske regelsæt.

Tilmed gør EU’s gigantiske bureaukrati det umuligt for borgerne at opnå indsigt i eller forståelse for beslutningsprocesserne.

Det er tudetosset at acceptere den tilstand.

Nye Borgerlige vil kæmpe for, at EU alene holder sig til handelsmæssige aspekter, og vi vil arbejde sammen med ligesindede europæere, der ved, at EU skal tæmmes en gang for alle.

Vi vil kæmpe imod socialistisk omfordeling og vedholdende dokumentere, kritisere og kaste lys over Bruxelles ligegyldighed over for europæernes velstand og skattekroner.

Vi skal lægge stemmer til politik, der ruller EU’s indflydelse tilbage – ikke fremmer den. Den politiske union skal udfordres og bekæmpes, hvor end den søger at trænge frem.

Når eksempelvis overimplementering sker i Danmark, er det ikke kun et dansk ansvar, men skyldes i høj grad EU’s trang til at detaljeregulere på tværs uden hensyn til medlemsstaternes indretning.

At lave om på det er en kamp, der både skal tages i Folketinget og i Europa-Parlamentet. Det er vi i Nye Borgerlige klar til.

Danske love skal gælde i Danmark. For når politikerne fastholder, at udenlandsk lov skal rangere over dansk lov, undermineres vores folkestyre.

Det må ikke være sådan, at politikerne kan forpligte Danmark til internationale aftaler i modstrid med vælgernes ønsker.

Derfor vil vi heller ikke acceptere, at vigtige og omfattende internationale aftaler udvides og indgås uden danskernes udtrykkelige accept ved oplyste folkeafstemninger.

Magten skal til enhver tid kunne tages tilbage af en befolkning, der bliver hørt og inddraget.

Alt andet er et voldsomt skråplan.