Kære alle

Tak for at I er kommet her for at fejre grundlovsdag sammen med mig, sammen med Nye Borgerlige!

Demokrati, frihed og optimisme er i disse år desværre ikke på fremmarch over hele verden. Hvor er det trist og bekymrende igen og igen at opleve terrorismens grimme ansigt. Lørdagens angreb i London på helt almindelige og ganske fredelige englændere skaber naturligvis utryghed – også i Danmark. Vi ved jo, at det kun er et spørgsmål om tid, før det næste terrorangreb sker et sted i Vesteuropa.

Mit budskab til terroristerne og deres sympatisører denne grundlovsdag er, at danskerne og vesten aldrig vil overgive sig. Vi vil aldrig give efter for muslimske terroristers krav om at ændre vores samfundsstrukturer. Krav om at opgive århundredes folkestyre til fordel for en totalitær og tyrannisk styreform – bygget på en undertrykkende ideologi!

For at vinde kampen kræver det dog, at vi tager angrebet på os, vores værdier og vores levevis alvorligt. Det kniber det med for vores politiske ledere. De vil stadig ikke indse situationens alvor. Det vil de blive tvunget til før eller senere. Det er uundgåeligt. Men jo længere de venter, jo større vil problemet vokse sig.

Den 5. juni er folkestyrets festdag i Danmark. Winston Churchill, den store statsmand, der netop stod op mod totalitære staters ufrihed, sagde at demokrati er den værste af alle styreformer, dog med undtagelse af alle de andre styreformer, som er blevet forsøg. Demokrati, folkestyret, er den mest velfungerende styreform, vi har. Og det synes jeg, vi skal fejre i dag!

Hvad skal danskerne så med et nyt parti som Nye Borgerlige? Hvad skal vi med endnu et parti. Det bliver jeg af og til spurgt om. Har vi ikke nok i forvejen i det danske demokrati? Mit svar er, at det ikke er antallet af partier, der betyder noget. Det er, hvad partierne står for. Ligesom det ikke er antallet af udlændingestramninger, der betyder noget. Det er indholdet!

Nye Borgerlige er det parti, der tydeligvis mangler i dansk politik. Et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik. Et parti med en utvetydig modstand mod konventioner og overstatslige aftaler. Konventioner og aftaler, der begrænser det danske folkestyre. Der begrænser Danmark. Vi er som parti savnet i dansk politik, fordi vi er et parti, hvor vi siger tingene, som de er. Hvor vi tør tage fat om nældens rod, i stedet for at lave lappeløsninger. Tage udgangspunkt i det givne og udvikle samfundet baseret på viden og erfaring – frem for at revolutionere på baggrund af tro og ideologi. Et parti, som ønsker at bevare det kulturelt og værdimæssigt særegne ved Danmark.

Vi ønsker, at styrke det nationale værdifællesskab. Vi ønsker mindre bureaukrati, færre love, en mindre offentlig sektor, lavere skat. Lovgivning skal være enkel, rationel og den skal løse problemet, som den er sat i verden for at løse. Tag fat om nældens rod. Ikke flere lappeløsninger. Kort sagt – Nye Borgerlige vil sige tingene som de er, og handle derpå – i det danske demokrati, ikke mindst når vi ved næste folketingsvalg bliver de nye i ”klassen” på Christiansborg – og rundt om i kommunerne ved efterårets kommunalvalg!

Lad mig kort nævne nogle nøgleord for Nye Borgerlige: Tryghed. Frihed. Velstand. Der er nogle af de ord, som kan bruges til at beskrive, hvad vi i Nye Borgerlige vil med den politiske indflydelse vi opnår ved at blive valgt – til Folketinget såvel som til byrådene landet over.

 

Tryghed

I Danmark oplever borgerne stigende utryghed – ikke mindst i ghettoområderne. Selv politiet oplever at blive angrebet, når de kører ind i belastede områder. Det samme gælder ambulancer. Beboerne er bange for at udtale sig til politiet af frygt for repressalier. Butikker må lukke. Disse tilstande er nu ved at brede sig udenfor ghettoområderne også. Vi oplever stadigt grovere kriminalitet, som vi ikke kendte til tidligere.

Danmark havde indtil for få årtier siden en meget homogen befolkning. Det er en gave for et land. Det skaber harmoni, fred og tillid mellem borgerne. Når vi tillader masseindvandring af grupper, som står langt fra os kulturelt, vil vi få et mere konflikt- og spændingsfyldt samfund. Vi er på vej mod et samfund i opløsning, hvis vi fortsætter med at lukke mennesker ind i landet, som grundlæggende ikke ønsker at leve sammen med os.

Jeg taler naturligvis ikke om alle indvandrere, alle flygtninge eller alle muslimer. Der er mange, der klarer sig godt. Men der FOR mange, der ikke klarer sig godt i det danske samfund. Det er helt nødvendigt, at vi reagerer på dette, inden det er for sent. En stemme på Nye Borgerlige er en stemme på at få italesat at: nu er nok altså nok – der skal handling til. Lad os nu sige tingene som de er: alt for mange indvandrere og deres efterkommere belaster det danske samfund økonomisk og socialt. Med en strammere indvandringspolitik og med langt større krav til de af anden etnisk oprindelse, vi allerede har taget imod, kan og vil Nye Borgerlige medvirke til hurtigt og effektivt at vende denne kedelige udvikling.

Nye Borgerlige vil bla. indføre et totalt asylstop. Vi kræver, at udlændinge skal forsørge sig selv. Kan de ikke det, må de rejse ud af landet igen. Kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom – her skal der konsekvent og uden undtagelse lovgives om en nultolerance overfor kriminelle udlændige. Og så skal vi indføre effektiv kontrol ved den dansk-tyske grænse. Når EU’s ydre grænser står åbne, må vi trække ansvaret tilbage til Danmark, og selv regulere hvem, der rejser ind i landet. Indfødsret skal kræve assimilation. Og vi skal i det hele taget ikke dele statsborgerskaber ud så rundhåndet, som vi gør i dag.

 

Frihed.

Her tænker jeg ikke mindst på Danmarks frihed og selvstændighed. Den er truet af EU og alle de internationale konventioner, som misbruges til at bestemme politikken i Danmark, ofte imod befolkningens ønsker. EU er en underlig og kunstig konstruktion. EU´s flag vækker ikke nogen følelser, i modsætning til Dannebrog. Det samme gælder EU’s hymne, i modsætning til den danske nationalsang. Vi må gøre op med den overstatslige, bureaukratiske og teknokratiske institution, som EU har udviklet sig til. EU er ikke længere det gode og sunde handelssamarbejde, der var udgangspunktet, da vi meldte os ind

EU viste sin irrelevans i forbindelse med migrantstrømmen i 2015. EU-politikerne var handlingslammede og lod stå til i en yderst kritisk situation. Tyskland brød på egen hånd Dublinforordningen, som siger, at asylbehandling skal foregå i det første land, migranten møder. Konsekvenserne kan vi se hver dag.

EU er præget af manglende realitetssans. De taler om kvoteordninger, som ingen ønsker at deltage i, og laver aftaler med Tyrkiet mod klækkelig politisk og økonomisk betaling i stedet for at løse problemerne selv. Schengenaftalen er ved at at bryde sammen, i takt med at nationalstaterne tager sagen i egen hånd, når de ser at EU ikke handler. Og indførelsen af Euroen viste sig heller ikke at være problemfri, for at sige det mildt. EU har fra starten arbejdet for en stadig snævrere union. Det ligger i EU’s DNA. Derfor er det utopi at tro på, at EU skulle kunne reformeres indefra. Vi skal ud af EU – så hurtigt som muligt. Gerne sammen med englænderne, der er valgt deres Brexit.

På denne grundlovsdag er der således gode grunde til, at fejre det danske folks hårdt tilkæmpede frihed. Frihed er ikke, som nogen måske tror, noget naturgivent. Frihed kræver et stadig forsvar af vores danske frihedsrettigheder, herunder ytrings-, forsamlingsfrihed. Ytringsfriheden og forsamlingsfriheden er under et stigende pres i vesten.

Danskerne oplever således et stigende pres, som de færreste nok havde forestillet sig for 1 eller 2 årtier siden. Når fx karikaturtegnere må leve med politibeskyttelse. Når et debatarrangement kan udløse et terrorangreb, hvor en tilfældig deltager bliver myrdet. Når politiske møder kræver tilstedeværelse af maskinpistolbevæbnet politi. Senest har vi oplevet, at der bliver stillet betonklodser byernes gader i et forsøg på at forhindre terrorangreb, hvor folk forsamler sig.

Jeg siger det altså, som det er! Den udvikling, eller nærmere afvikling, af danskernes frihedsrettigheder må vendes. Det vil Nye Borgerlige være jeres talsmænd for – i byrådene landet over, og på Borgen i København.

Frihed handler også om give den enkelte borger ret til at bestemme mere i sit eget liv og til at beholde flere af sine egne penge. Beslutningerne skal tages tættere på borgerne. De offentlige ansatte skal have større frihed til at løse deres opgaver, som de finder mest hensigtsmæssig. Politikere og ledere i stat og kommuner udviser i stigende grad disrespekt for de hundredetusindvis af politibetjente, sygeplejersker, lærere, SOSU assistenter, sagsbehandlere osv. der udgør selve rygraden i den danske velfærdsstat. Offentlige ansatte oplever fra staten og fra kommunernes side manglende anerkendelse og anvendelse af deres ekspertise – herunder deres faglighed og deres praktiske erfaringer. Respekten for viden og faglighed er erstattet af rigide regler, topstyring og måltal; et system, der er baseret på mistillid. Vi vil give ansvaret tilbage til de virkelige eksperter: dem der møder borgeren.

Velstand

Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil Nye Borgerlige forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser. Vi ønsker et dansk samfund med mere økonomisk frihed til danskerne. Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Jeg vil sige det, som det er: Skattetrykket er alt for højt i Danmark – skattetrykket skal ned. Statsmagten er blevet for stor, og New Public Management så omfangsrig og skadelig, at den enkelte borger og den enkelte offentlige ansatte er magtesløs over for staten og kommunerne. Vi skal bort fra den stigende bureaukratisering, der kvæler både den offentlige sektor og det private initiativ, innovation og iværksætteri.

På denne grundlovsdag er det således tid til status – for Danmark og for vi danskere. Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er under massivt pres. Og, jeg frygter at dette værdifællesskab en gang om ikke så længe, ikke mere er en bærende enhed i det danske samfund.

Jeg vil derfor i og udenfor Christiansborg sammen med jer, Nye Borgerlige og danskerne kæmpe for at mobilisere alle gode kræfter i Danmark, der vil sikre vores stærke kulturelle værdifællesskab. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes.

Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier. Vi er et folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie og vores fælles myndigheder. Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frihed og frisind uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold.

Så – er der brug for et nyt parti? Ja, det er der, og jeg er også sikker på, at der er et vælgergrundlag for det. Mange vælgere er vrede, frustrerede og utilfredse med tingenes tilstand og ønsker noget nyt. De er trætte af berøringsangst og politisk korrekthed. De ønsker et parti og politikere, der tør skære igennem og sige tingene som, de er, og gøre det der skal til. Og det vil Nye Borgerlige. Derfor er der brug for Nye Borgerlige.

Fortsat god grundlovsdag!