Behandling af personoplysninger og formål ved støtte til Nye Borgerlige

Når du giver Nye Borgerlige en donation kan vi behandle dine personoplysninger. Hvis du betaler ved en pengeoverførsel via din bank/netbank eller MobilePay vil vi på afsenderoplysningerne i netbanken kunne se dine kontaktoplysninger i form af navn og adresse. Det samme gør sig gældende, hvis du indtaster personoplysninger i et tekstfelt, som bliver oplyst for os ved modtagelsen af donationen.

Du kan lovligt give donationer anonymt op til den gældende beløbsgrænse i partiregnskabsloven. Hvis en donation eller en flerhed af donationer inden for et kalenderår overstiger den gældende beløbsgrænse, er vi forpligtet til at offentliggøre dit navn og adresse i vores regnskab.

Vi kan i kontroløjemed, hvis muligt, indsamle dine personoplysninger ved modtagelse af donationer. Vi kan eventuelt indhente oplysninger fra krak.dk, CVR.dk eller andre offentligt tilgængelige adgange til at finde kontaktoplysninger, der kan identificere dig. Dette vil ske af hensyn til, at vi kan overholde vores forpligtelser i medfør af partiregnskabsloven.

Opbevaring af oplysningerne om donationen vil blive opbevaret i op til 5 år efter året, hvor donationen blev givet. Formålet hermed er at overholde bogføringslovens § 10.

Kontaktoplysninger:
Nye Borgerlige er den dataansvarlige. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Nye Borgerlige
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
CVR.nr. 37168157

E-mail: [email protected]

Retsgrundlag:
Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med betaling af donationer sker på baggrund af, at det kan være nødvendigt for Nye Borgerlige til at overholde en retlig forpligtelse i medfør af partiregnskabsloven og bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 c), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger:
De kategorier af oplysninger, som vi kan behandle, er de oplysninger du eventuelt indtaster ved en donation via MobilePay, eller de oplysninger som fremgår ved modtagelse af donation via bankoverførsel eller MobilePay, alternativt oplysninger, der fremgår af krak.dk/CVR.dk. Personoplysningerne er typisk dit navn og din adresse samt eventuelt telefonnummer eller e-mailadresse.

Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.